فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کاشت محصول سيب زميني در شهرستان الشتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کاشت محصول سيب زميني در شهرستان الشتر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کاشت محصول سيب زميني در شهرستان الشتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کاشت محصول سيب زميني در شهرستان الشتر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کاشت محصول سيب زميني در شهرستان الشتر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف کلی این پژوهش، فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کاشت محصول سيب زميني در شهرستان الشتر می باشد. با توجه به مهم بودن کاشت سیب زمینی در این منطقه و در نتیجه نقش مهم آن در اقتصاد، شناسایی بررسی نگرش کشاورزان این منطقه اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیق از نوع پیمایشی – توصیفی بوده است. در این پژوهش از نمونه گیری کاملا تصادفی استفاده شده است و جامعه آماری 150 نفر از کشاورزان دهستان دهرم در شهرستان الشتر می باشد. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 108 نفر انتخاب گردیده است. برای جمع آوری داده های این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که بین گروه های کشاورزان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در کلاس های آموزشی نسبت به متغیرهای نگرش نسبت به کاشت سیب زمینی، نحوه آشنایی با کاشت سیب زمینی، فعالیت های ترویجی و عوامل اقتصادی تفاوت آماری معنا داری وجود نداشته است. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان متغیرهای مورد مطالعه نشان داد که، نگرش کشاورزان نسبت به کاشت محصول سیب زمینی دارای رابطه مثبت و معنی داری با نحوه آشنایی با کاشت محصول سیب زمینی (23/0=r ) و فعالیت های ترویجی (21/0 =r ) می باشد.

لینک کمکی