فایل ورد (word) تاثير عوامل موثر در ارتقاي عملکرد مديريت شهري در بافت فرسوده (مورد مطالعه آران و بيدگل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير عوامل موثر در ارتقاي عملکرد مديريت شهري در بافت فرسوده (مورد مطالعه آران و بيدگل) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير عوامل موثر در ارتقاي عملکرد مديريت شهري در بافت فرسوده (مورد مطالعه آران و بيدگل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير عوامل موثر در ارتقاي عملکرد مديريت شهري در بافت فرسوده (مورد مطالعه آران و بيدگل)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير عوامل موثر در ارتقاي عملکرد مديريت شهري در بافت فرسوده (مورد مطالعه آران و بيدگل) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به شما قابل توجهی از سطح شهرهای کشور را تشکیل می دهد. این بافت ها از یک سو، از طیف گسترده مشکلات کالبدی ، عملکردی، ترافیکی و زیست محیطی رنج می برند و از سوی دیگر مهم ترین پتانسیل شهرها برای استفاده از همین جهت اسکان جمعیت، تامین فضاهای باز خدماتی و نیز بهبود زیست محیطی محسوب می شوند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ساختار و تفسیر شرکت احیای بافت فرسوده آران و بیدگل در ارتقای عملکرد مدیریت شهری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایش ( میدانی) است. جامعه آماری شامل 100 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در بافت فرسوده شهر آران و بیدگل می باشد که تعداد 80 نفر به عنوان نمونه آماری محاسبه شد. همچنین برای پرسش نامه کارشناسان نیز تعداد 20 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های عملی از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از پرسش نامه استفاده شده است. به منظور تایید روایی، از روایی صوری و منظور تایید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این تحقیق طبق روش توصیفی و استنباطی به تحلیل داده ها پرداخت شده است، در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های نظیر فراوانی به تحلیل ویژگی های جامعه پرداخته شده و در سطح استنباطی از فرمول آماری شامل آزمون رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد این شرکت بر بهبود عملکرد کالبدی و اجتماعی تاثیر مطلوبی داشته است .

لینک کمکی