فایل ورد (word) شيوع افسردگي و اضطراب در مراقبين اصلي در بخش هاي روان پزشكي بيمارستان نور اصفهان در سال 85

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شيوع افسردگي و اضطراب در مراقبين اصلي در بخش هاي روان پزشكي بيمارستان نور اصفهان در سال 85 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شيوع افسردگي و اضطراب در مراقبين اصلي در بخش هاي روان پزشكي بيمارستان نور اصفهان در سال 85  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شيوع افسردگي و اضطراب در مراقبين اصلي در بخش هاي روان پزشكي بيمارستان نور اصفهان در سال 85،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شيوع افسردگي و اضطراب در مراقبين اصلي در بخش هاي روان پزشكي بيمارستان نور اصفهان در سال 85 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: توجه به وضعیت بهداشت روان سایر افراد خانواده بیماران نه تنها از جهت كمك به درمان و پیش گیری از عود بیماری، حایز اهمیت بوده بلكه از جهت ارتقای بهداشت روان جامعه و پیش گیری از بروز اختلالات روانی در سایر افراد خانواده نیز ارزشمند می باشد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان شیوع و شدت افسردگی و اضطراب در مراقبین بیماران بستری در بخش های روان پزشكی بوده است. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی بوده و جامعه آماری آن كلیه مراقبین اصلی بیماران بستری در بخش های روان پزشكی بیمارستان نور بودند. جمعیت مورد مطالعه شامل 307 نفر از مراقبین اصلی بیمارانی بود كه در بخش بستری بودند و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسش نامه افسردگی بك (Beck) و اضطراب زونگ (Zung) بود با استفاده از آمار توصیفی، آزمون t-test و آزمون هم بستگی و با كمك نرم افزار SPSS داده های آماری تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد كه بر اساس آزمون بك 71% از مراقبین بیماران بستری درجاتی از افسردگی و هم چنین بر اساس آزمون زونگ 7.9% از مراقبین دچار درجاتی از اضطراب بودند. هم چنین بین شدت افسردگی مراقبین و جنس بیمار (p=0.018)، شدت اضطراب مراقبین اصلی و جنس بیمار (p=0.002)، و هم چنین بین شدت افسردگی مراقبین و جنس مراقب (p>0.05) و بین شدت اضطراب مراقبین و جنس مراقب (p>0.05) رابطه معنی داری وجود داشت. بین طــول مدت بیماری بیمــاران و شدت افســـردگی مراقبین اصلـــی p=0.47) و (r=0.042 نیز شدت اضطراب مراقبین اصلی p=0.96) و (r=0.002 رابطه معنی داری وجود نداشت. در نهایت اختلاف معنی داری بین نوع اختلال روان پزشكی و نمره اضطراب (P=0.086) و نمره افسردگی مراقبین (P=0.32) نیز وجود نداشت. نتیجه گیری: افسردگی و اضطراب در مراقبین بیماران بستری در بخش های روان پزشكی بسیار شایع تر از جامعه می باشد كه به علت اثر مخرب افسردگی مراقب در مراقبت از بیمار بستری، توجه به شناخت و درمان آن بسیار ارزشمند می باشد. هم چنین بالاتر بودن شیوع افسردگی و اضطراب در زنانی كه از بیمارانشان مراقبت می كردند و نیز در مراقبینی كه بیمارانشان مونث می باشند نشانه لزوم توجه بیش تر به زنان را از جهت ابتلای آن ها به افسردگی و اضطراب می رساند.
كلید واژه: افسردگی، اضطراب، مراقبین اصلی، بخش روان پزشکی

لینک کمکی