فایل ورد (word) تاثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: افسردگی شایعترین و مهمترین مشکل روحی - روانی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه و بویژه بیماران تحت درمان با همودیالیز می باشد که می تواند بر کیفیت زندگی، پذیرش درمان و سیر بیماری تاثیر منفی داشته باشد. با توجه به این که مشارکت بیمار در انجام فعالیتهای مراقبت از خود، به استقلال و سازگاری بیشتر فرد با بیماری، کمک می نماید و احتمالا کیفیت زندگی او را در ابعاد روانی و فیزیکی بهبود می بخشد، مطالعه حاضر با هدف کلی تعیین فایل ورد (word) تاثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز انجام گردید.روش تحقیق: این مطالعه به روش کارآزمایی کنترل شده تصادفی، در سال 1385 در مشهد انجام شد. تعداد 60 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و مبتنی بر هدف، از بین بیماران تحت درمان همودیالیز انتخاب شدند؛ سپس افراد به روش تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. پس از نیاز سنجی بیماران در زمینه مراقبت از خود، آموزش مورد نظر در گروه آزمون با استفاده از جزوه آموزشی و اجرای دو جلسه آموزش )متوسط 45 دقیقه( به فاصله یک هفته، اجرا گردید. میزان افسردگی بیماران هر دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله، با پرسشنامه CES-D مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای t زوجی، t مستقل، X2، Fisher، Mann- Whitney و مدل خطی عمومی، در سطح معنی داری P0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سنی افراد 12.1±42.3 سال بود. 62.5% بیماران مرد، 78.6% بیکار، 76.8% متاهل، 42.9% دارای درآمد کمتر از حد کفایت و 33.9% دارای تحصیلات ابتدایی بودند؛ دو گروه از نظر این متغیرها تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. میانگین امتیاز افسردگی افراد گروه آموزش، قبل (23.7±7.1) و پس از آموزش (17.2±6.7) کاهش معنی داری را نشان داد (P<0.001)؛ مقایسه میانگین امتیاز افسردگی پس از مطالعه بین گروه آزمون (17.2±6.7) و شاهد (21.8±6.0)، نشانگر تفاوت معنی داری بود (P= 0.010)؛ در حالی که قبل از انجام مطالعه بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت (P= 0.40). میانگین امتیاز افسردگی گروه شاهد قبل (22.2±5.4) و بعد از انجام مطالعه (21.8±6.0) تفاوت معنی داری را نشان نداد (P= 0.51).نتیجه گیری: بیماران تحت درمان با همودیالیز، برای مشارکت مستمر و پویا در انجام فعالیتهای خود مراقبتی، به آموزش مستمر در زمینه مراقبت از خود، سازگاری و تطابق با بیماری نیاز دارند تا از مشکلات جسمی و روانی عدیده ای که با آن مواجه هستند، کاسته شود.
كلید واژه: نارسایی مزمن و پیشرفته کلیوی، همودیالیز، آموزش مراقبت از خود، افسردگی

لینک کمکی