فایل ورد (word) بررسي رابطه استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :12

مقدمه: سیستم های اطلاعاتی مدیریت یكی از عوامل موثر در بهبود نظام تصمیم گیری مدیران در سازمان به شمار می روند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر كرمان پرداخته است.روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش را كارشناسان ادارات دولتی شهر کرمان تشکیل داده بودند و حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای معادل 385 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای شامل دو بخش سیستم های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) بود. روایی پرسش نامه با استفاده از روش محتوا برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت 83 درصد و برای پرسش نامه ساختار سازمانی 82 درصد و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب با استفاده از تکنیک آزمون - بازآزمون و تعیین ضریب همبستگی برابر 92 درصد و 88 درصد تعیین گردید. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحلیل لگ خطی تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و متغیر تمرکز با ضرایب همبستگی 408.0 kendallو 0.309 sperman ارتباط مستقیم معنی داری وجود داشت. بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و متغیر رسمیت با ضرایب همبستگی Kendall و Spearman به ترتیب 0.314- و 0.238- ارتباط معنی دار ولی معکوس وجود داشت.نتیجه گیری: استقرار نظام اطلاعات مدیریت در ادارات مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم گیری در سطوح مدیریتی، کاهش میزان رسمیت سازمانی و افزایش پیچیدگی افقی و کاهش سلسله مراتب سازمانی می شود.
كلید واژه: نظام های مدیریت اطلاعات، سازمان های دولتی، ساختارهای اداری

لینک کمکی