فایل ورد (word) بررسي فراواني چند شكلي والين 34 لوسين در عامل سيزده انعقادي در بيماران ترومبوتيك مراجعه كننده به بخش انعقاد سازمان انتقال خون ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي فراواني چند شكلي والين 34 لوسين در عامل سيزده انعقادي در بيماران ترومبوتيك مراجعه كننده به بخش انعقاد سازمان انتقال خون ايران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي فراواني چند شكلي والين 34 لوسين در عامل سيزده انعقادي در بيماران ترومبوتيك مراجعه كننده به بخش انعقاد سازمان انتقال خون ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي فراواني چند شكلي والين 34 لوسين در عامل سيزده انعقادي در بيماران ترومبوتيك مراجعه كننده به بخش انعقاد سازمان انتقال خون ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي فراواني چند شكلي والين 34 لوسين در عامل سيزده انعقادي در بيماران ترومبوتيك مراجعه كننده به بخش انعقاد سازمان انتقال خون ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: عامل سیزده انعقادی خون یك ترانس گلوتامیناز با ساختاری تترامری است كه از دو زیر واحد پیش آنزیمی مشابه (عامل سیزده (A و دو زیر واحد پروتئینی ناقل (عامل سیزده (B تشكیل شده است. علاوه بر جهش های شناخته شده، چند شكلی هایی نیز در توالی آمینواسیدی عامل سیزده A شناخته شده اند. یكی از این چند شكلی ها، چندشكلی شایع گوانین به تیمین است كه منجر به جایگزینی والین به لوسین در فاصله 3 آمینواسیدی جایگاه فعال شدن ترومبین (آرژینین37 - گلیسین38) در زیر واحد A می شود. چند شكلی والین 34 لوسین عامل سیزده در قفقازی ها فراوانی بالاتری دارد اما كمترین فراوانی آن در ژاپنی ها دیده شده است. تاكنون گزارشی از فراوانی این چندشكلی در جمعیت ایرانی ارایه نشده است. به همین منظور با استفاده از روش PCR-RFLP برای اولین بار فراوانی چندشكلی والین 34 لوسین عامل سیزده در جمعیت بیماران ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصیفی می باشد. تعداد 213 بیمار مراجعه كننده به آزمایشگاه مركزی سازمان انتقال خون (تهران) در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج DNA ژنوتیپ های این چندشكلی با روش RFLP و در حضور آنزیم محدود كننده شناسایی گردیدند. تجزیه و تحلیل آماری یافته های به دست آمده با نرم افزار 5/ SPSS 11و آزمون كای اسكوئر انجام شد.نتایج: فراوانی چندشكلی در بیماران 4/24 درصد شامل 06/22 درصد هتروزیگوت و 34/2 درصد هموزیگوت با فراوانی 07/13 درصد از آلل لوسین به دست آمد. بین فراوانی این چند شكلی و جنس ارتباط معنی داری دیده نشد.نتیجه گیری: فراوانی بالاتر چند شكلی والین 34 لوسین عامل سیزده در بیماران ترومبوتیك ایرانی نسبت به فراوانی قبلی گزارش شده در كشورهای آسیایی تاییدی بر ناهمگونی نژادی این چند شكلی است. ضمن این كه بروز این چند شكلی تحت تاثیر جنس قرار ندارد.
كلید واژه: چندشكلی‏، عامل سیزده، ترومبوز

لینک کمکی