فایل ورد (word) عملكرد زباني و شناختي نيمكره هاي راست و چپ بيماران آسيب ديده مغزي فارسي زبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) عملكرد زباني و شناختي نيمكره هاي راست و چپ بيماران آسيب ديده مغزي فارسي زبان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) عملكرد زباني و شناختي نيمكره هاي راست و چپ بيماران آسيب ديده مغزي فارسي زبان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) عملكرد زباني و شناختي نيمكره هاي راست و چپ بيماران آسيب ديده مغزي فارسي زبان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) عملكرد زباني و شناختي نيمكره هاي راست و چپ بيماران آسيب ديده مغزي فارسي زبان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تازه هاي علوم شناختي

تعداد صفحات :18

هدف: دیدگاه سنتی درباره رابطه مغز و زبان، نیمكره چپ را نیمكره غالب و پردازشگر اطلاعات مختلف زبانی از جمله اطلاعات نحوی می داند، اما مطالعات اخیر نشان می دهند كه در این زمینه نیمكره راست نقشی به مراتب مهم تر از آنچه تاكنون تصور می شده برعهده دارد. هدف پژوهش حاضر آن است كه با ارزیابی و مقایسه عملكردهای زبانی و شناختی در بیماران آسیب دیده از دو ناحیه نیمكره راست و چپ مغز، اطلاعات جدیدی در مورد چگونگی توانایی های دو نیمكره به دست دهد. روش: در این پژوهش كه به صورت توصیفی– تحلیلی و مورد– شاهد انجام شد، 10 بیمار آسیب دیده در ناحیه نیمكره راست، 10 بیمار آسیب دیده در ناحیه نیمكره چپ و 10 فرد طبیعی (شاهد) مورد آزمون قرار گرفتند. آزمودنی ها بر اساس ویژگی ها و معیارهای خاصی انتخاب و عملكرد آنها با اجرای آزمون های روانی كلامی، شباهت ها و حافظه عددی و درج واژه در جمله ارزیابی گردیدند. یافته ها: در آزمون روانی كلامی، تفاوت عملكرد هر دو گروه بیماران معنادار بود (p<0.05)، در حالی كه در آزمون های حافظه عددی و شباهت ها بین عملكرد دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت. نتایج آزمون درج واژه در جمله نشان داد كه عملكرد بیماران آسیب دیده در ناحیه نیمكره راست در محرك های دگرگون ضعیف تر از محرك های نادگرگون می باشد (p<0.05)، اما در عملكرد بیماران آسیب دیده در ناحیه چپ در رویكردی بین محرك های نادگرگون و دگرگون تفاوت معناداری به دست نیامد. در ضمن در مواجهه با محرك های دگرگون و نادگرگون، عملكرد بیماران آسیب دیده در ناحیه نیمكره راست ضعیف تر از عملكرد بیماران آسیب دیده از ناحیه چپ بود (p<0.05). در عملكرد افراد گروه های طبیعی و آسیب دیده از ناحیه چپ در محرك های نادگرگون تفاوت معناداری مشاهده نشد، در حالی كه گروه آسیب دیده در ناحیه راست به طور معناداری ضعیف تر از افراد طبیعی عمل نمودند (p<0.005). نتیجه گیری: هر دو گروه بیماران آسیب دیده از نظر ضعف عملكرد شناختی تقریبا در یك سطح بودند، اما عملكرد گروه آسیب دیده در ناحیه نیمكره راست در آزمون نحوی بسیار ضعیف تر از گروه دیگر بود. به این ترتیب، پژوهش حاضر مشابه تحقیقاتی كه در زبان های انگلیسی و ایتالیایی شده، نقش حساس نیمكره راست را در پردازش ساخت های نحوی دگرگون و نادگرگون تایید می كند.
كلید واژه: زبان پریشی، ساختار نحوی، توانایی شناختی، محرك دگرگون، محرك نادگرگون

لینک کمکی