فایل ورد (word) ارزيابي جزء دوم حاصل از تفکيک آنتي ژنهاي دفعي- ترشحي توکسوپلاسما به روش کروماتوگرافي تعويض يوني براي تشخص توکسوپلاسموز در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي جزء دوم حاصل از تفکيک آنتي ژنهاي دفعي- ترشحي توکسوپلاسما به روش کروماتوگرافي تعويض يوني براي تشخص توکسوپلاسموز در موش صحرايي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي جزء دوم حاصل از تفکيک آنتي ژنهاي دفعي- ترشحي توکسوپلاسما به روش کروماتوگرافي تعويض يوني براي تشخص توکسوپلاسموز در موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي جزء دوم حاصل از تفکيک آنتي ژنهاي دفعي- ترشحي توکسوپلاسما به روش کروماتوگرافي تعويض يوني براي تشخص توکسوپلاسموز در موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي جزء دوم حاصل از تفکيک آنتي ژنهاي دفعي- ترشحي توکسوپلاسما به روش کروماتوگرافي تعويض يوني براي تشخص توکسوپلاسموز در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: با توجه به گزارشات قبلی، به نظر می رسد که آنتی ژن های دفعی- ترشحی توکسوپلاسماگوندی نشانگرهای مناسبی جهت استفاده در تست های سرولوژی برای تشخیص توکسوپلاسموزیس باشند. چون در بررسی های قبلی معمولا این آنتی ژن ها به صورت ترکیب کامل مورد استفاده قرار گرفته اند، این مطالعه به منظور ارزیابی روش الایزا با استفاده از اجرای آنتی ژن های دفعی- ترشحی تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی، برای تشخیص توکسوپلاسموزیس صورت گرفت.مواد و روش ها: ترکیب حاوی آنتی ژن های دفعی- ترشحی حاصل از انکوباسیون تاکی زوئیت های توکسوپلاسما در محیط کشت غیرسلولی RPMI-1640 به روش کروماتوگرافی تعویض یون تحت شیب pH، تفکیک و به روش الکتروفورز Native-PAGE شناسایی شدند. 40 سرموش صحرایی نر درون زاد (Inbred) با 10-7 هفته سن و غیرآلوده به توکسوپلاسما Dye-Test) منفی) انتخاب و به هر کدام 4´106 تاکی زوئیت توکسوپلاسما از طریق داخل صفاقی تزریق و سرم روزهای 60، 22، 15، 8 بعد از آلودگی آنها تهیه شد در مرحله بعد نمونه های سرم به روش dye-test آزمایش و با توجه به نتایج آن، سرم های مورد نظر انتخاب و به روش الایزا با استفاده از اجزا آنتی ژن های دفعی- ترشحی آزمایش شدند.یافته ها: با توجه به نتایج آزمایش سرم روزهای مختلف رتهای آلوده، سرم روز 60 و 15 بعنوان نمونه های مناسب انتخاب شدند. تحت شرایط مورد نظر در این بررسی، Cut-off تست الایزا با 99 درصد اطمینان برابر 0.41 تعیین گردید که میزان جذب نوری (OD) تمام نمونه سرم های روز 15 آلودگی، سه تا از نمونه سرم های روز 60 آلودگی و دو مورد از سرم های منفی بالاتر از آن بدست آمد. بنابراین تحت شرایط مورد نظر در این مطالعه حساسیت و ویژگی روش الایزا با استفاده از جزء دوم کروماتوگرافی تعویض یون برای شناسایی سرم روز 15 بعد از آلودگی به توکسوپلاسما و افتراق آن از روز 60 آلودگی به ترتیب 100 درصد و 91 درصد می باشد.استنتاج: با توجه به یافته ها چنین استنباط می شود که جزء دوم کروماتوگرافی تعویض یون تهیه شده تحت شرایط این مطالعه نشانگر مناسبی برای تشخیص و افتراق سرم مراحل مختلف توکسوپلاسموزیس به نظر می رسد.
كلید واژه: توکسوپلاسموزیس، الایزا، آنتی ژن های دفعی- ترشحی، توکسوپلاسما گوندی

لینک کمکی