فایل ورد (word) بررسي آلودگي ميكروبي سيستم هاي آبي يونيت هاي دندانپزشكي بخش تخصصي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي آلودگي ميكروبي سيستم هاي آبي يونيت هاي دندانپزشكي بخش تخصصي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1385 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي آلودگي ميكروبي سيستم هاي آبي يونيت هاي دندانپزشكي بخش تخصصي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1385  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي آلودگي ميكروبي سيستم هاي آبي يونيت هاي دندانپزشكي بخش تخصصي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1385،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي آلودگي ميكروبي سيستم هاي آبي يونيت هاي دندانپزشكي بخش تخصصي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1385 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: با توجه به احتمال بروز عفونت های خطرناك در افراد با سیستم دفاعی تضعیف شده منابع آب یونیت های دندانپزشكی از نظر آلودگی میكروبی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه ارزیابی وجود میکروارگانیسم های بیماری زا در آب یونیت های دندانپزشکی بخش تخصصی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385 و تاثیر زمان های فلاشینگ جهت کاهش ریسک این آلودگی ها بود.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 6 عدد یونیت دندانپزشكی بخش تخصصی ترمیمی دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران، جهت بررسی میزان آلودگی میكروبی سیستم های آبی انتخاب شد. نمونه ها در روز اول هفته (شنبه) پس از 64 ساعت خاموش بودن یونیت ها و در اواسط هفته پس از 16 ساعت خاموش بودن یونیت ها در ابتدای روز كاری و قبل از شروع كار برداشت شدند. سپس جهت بررسی تاثیر فلاشینگ (پاشیدن آب)، با انجام این عمل در فواصل 30، 60، 90 و 120 ثانیه نیز نمونه برداری صورت پذیرفت و در نهایت، پس از پایان كار نیز نمونه گیری انجام شد. نمونه های برداشت شده طی مراحل بالا از سه قسمت پوار، توربین و آب آشامیدنی یونیت انجام گرفت و دو نمونه نیز از آب شهری به عنوان كنترل نمونه برداشته شد و جهت اطمینان از صحیح بودن نتایج، نمونه برداری 6 بار در 6 روز متفاوت تكرار شد. نمونه های گرفته شده داخل فالكون (ظرف در بسته استریل) به آزمایشگاه میكروبیولوژی دانشكده داروسازی منتقل شد. داده ها با استفاده از آزمون کروسکال والیس و آزمون چندگانه Dunn با سطح معنی داری p<0.05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: پس از انجام مراحل آزمایشگاهی، از نمونه های آلوده باكتری E.coli جدا شد كه می تواند نشان دهنده آلوده بودن آب به فاضلاب باشد. راکد ماندن آب در لوله ها و تشکیل بیو فیلم و کنده شدن آن را باید مورد توجه قرار داد. با انجام فلاشینگ میزان آلودگی كاهش یافت بطوری كه در اواسط هفته پس از 90 ثانیه فلاشینگ، آلودگی آب به صفر رسید و در روزهای شنبه نیز پس از 2 دقیقه فلاشینگ آلودگی به طور قابل توجهی كاهش یافت (زیرا 200 cfu/ml، میزان تایید شده توسط ADA) همچنین در نمونه های برداشت شده آلودگی آب توربین بیشتر از آلودگی آب پوار و آب آشامیدنی یونیت بود كه از لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.001).نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه آب سیستم های مورد بررسی آلودگی داشت و فلاشینگ به مدت 120 ثانیه آلودگی را به صفر رساند.
كلید واژه: سیستم های آبی یونیت دندانپزشكی، پوار آب و هوا، توربین، فلاشینگ

لینک کمکی