فایل ورد (word) بررسي سيتوژنتيکي برخي از گونه هاي جنس شبدر (.Trifolium spp)، در استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي سيتوژنتيکي برخي از گونه هاي جنس شبدر (.Trifolium spp)، در استان آذربايجان شرقي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي سيتوژنتيکي برخي از گونه هاي جنس شبدر (.Trifolium spp)، در استان آذربايجان شرقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي سيتوژنتيکي برخي از گونه هاي جنس شبدر (.Trifolium spp)، در استان آذربايجان شرقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي سيتوژنتيکي برخي از گونه هاي جنس شبدر (.Trifolium spp)، در استان آذربايجان شرقي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :14

گونه های جنس شبدر از لحاظ مورفولوژیکی و سیتوژنتیکی تنوع زیادی نشان می دهند. تنوع کاریوتیپی در 11 گونه شبدر از منطقه شمال غرب کشور بر اساس شکل، تعداد و اندازه کروموزومها، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه کاریولوژی نمونه های نوک ریشه نشان داد که 9 گونه با پایه کروموزومی 8 و x=7 دیپلوئید و 2 گونه با پایه کروموزومی x=8 تتراپلوئید می باشند. با اندازه گیری عاملهای A1 (شاخص عدم تقارن درون کروموزومی)، A2 (شاخص عدم تقارن بین کروموزومی)، TF% (درصد شکل کلی کاریوتیپ)، کلاس تقارن استبینز (SC) و فرمول کاریوتیپی مشخص گردید که گونه های T. pratense و T. canescens دارای کاریوتیپ متقارن تری می باشند. تجزیه واریانس با طرح پایه کاملا تصادفی با پنج تکرار برای داده های حاصل از اندازه گیری هفت ویژگی کاریوتیپی TL, DRL, CI, L/S, S, L) و (L+S نشان دهنده اختلاف معنی دار در بین گونه ها در سطح 1% بود. در مقایسه میانگین این هفت صفت نیز مشخص گردید که گونه T. canescens بیشترین طول بازوی کوتاه (S)، طول بازوی بلند (L) و طول کل کروموزوم (L+S) را دارد. بیشترین مقدار نسبت بازوها (L/S) در گونه T. echinatum و بیشترین مقدار شاخص سانترومری (CI) در گونه T. pratense مشاهده گردید. همچنین بیشترین مقدار دامنه طول نسبی کروموزومها (DRL) در گونه T. arvense و بیشترین مقدار طول کل ژنوم (TL) مربوط به گونه T. repens و T. ambiguum بود. تجزیه خوشه ای گونه ها به روش Ward توانست کل گونه ها را در فاصله اقلیدسی 2.53 در چهار گروه قرار دهد. بیشترین فاصله اقلیدسی بین دو گونه T. canescens و T. hybridum و کمترین فاصله اقلیدسی بین دو گونه T. phleoides و T. striatum بود. بر این اساس، گونه هایی که در یک گروه قرار می گیرند، صفات کاریوتیپی مشابه داشته و در نتیجه می توانند در تلاقی های بین گونه ای استفاده شوند.
كلید واژه: کاریوتیپ، تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه خوشه ای و آنالیز تصویری

لینک کمکی