فایل ورد (word) رابطه تفکر انتقادي با سبک هاي يادگيري در دانشجويان تحصيلات تکميلي پرستاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه تفکر انتقادي با سبک هاي يادگيري در دانشجويان تحصيلات تکميلي پرستاري دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه تفکر انتقادي با سبک هاي يادگيري در دانشجويان تحصيلات تکميلي پرستاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه تفکر انتقادي با سبک هاي يادگيري در دانشجويان تحصيلات تکميلي پرستاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه تفکر انتقادي با سبک هاي يادگيري در دانشجويان تحصيلات تکميلي پرستاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گام هاي توسعه در آموزش پزشكي

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: پرستاران جهت ارایه خدمات و آموزش هدفمند نیازمند تفکر انتقادی هستند. ضعف تفکر انتقادی در میان دانشجویان گویای آن است که آموزش پرستاری در دستیابی به اهداف حرفه ای چندان موفق عمل نکرده است و پرورش دانشجویان پرستاری و پرستاران متفکر همچنان به عنوان یک چالش جدی مطرح می باشد. بر این اساس، در سال های اخیر توجه به سبک های یادگیری و روش های نوین و خلاق آموزشی مبتنی بر یادگیری معنی دار و تسهیل کننده تفکر انتقادی مثل روش های تدریس دانشجو محور جایگزین رویکردهای سنتی تدریس شده است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه تفکر انتقادی با سبک های یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان طراحی گردید.روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را 90 نفر از دانشجویان پرستاری در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 91-1390 تشکیل دادند. ابزار پژوهش، پرسش نامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب (California critical thinking skill tes یا CCTST) و پرسش نامه سبک های یادگیری Kolb بود.یافته ها: بین سبک های یادگیری و تفکر انتقادی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P<0.001)؛ به طوری که سبک همگرا بیشترین و سبک انطباق یابنده کمترین میانگین تفکر انتقادی را به خود اختصاص داد. به طوری که سبک همگرا (04.13±67.2) بیشترین و سبک انطباق یابنده (82.3±33.1) کمترین میانگین تفکر انتقادی را داشتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، می توان بر لزوم بازنگری در استراتژی های آموزشی فعلی و استفاده بیشتر از استراتژی های فعال تدریس با توجه به سبک های یادگیری فراگیران جهت بهبود وضعیت تفکر انتقادی تاکید کرد.
كلید واژه: تفکر انتقادی، رویکردهای تدریس، راهبردهای یادگیری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

لینک کمکی