فایل ورد (word) نقش باورهاي فراشناختي و عاطفه مثبت و منفي در ترس از زايمان زنان باردار نخست زا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش باورهاي فراشناختي و عاطفه مثبت و منفي در ترس از زايمان زنان باردار نخست زا دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش باورهاي فراشناختي و عاطفه مثبت و منفي در ترس از زايمان زنان باردار نخست زا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش باورهاي فراشناختي و عاطفه مثبت و منفي در ترس از زايمان زنان باردار نخست زا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش باورهاي فراشناختي و عاطفه مثبت و منفي در ترس از زايمان زنان باردار نخست زا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :12

مقدمه: از عوامل دخیل در ترس از زایمان زنان باردار، خصوصیات روان شناختی و افکار و باور این افراد می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل ورد (word) نقش باورهاي فراشناختي و عاطفه مثبت و منفي در ترس از زايمان زنان باردار نخست زا انجام شد.روش: این پژوهش مطالعه ای توصیفی-مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش زنان باردار نخست زای شهرستان اردبیل در سال 1393 (سه ماهه آخر بارداری) بودند، که از این میان تعداد 122 زن باردار که اولین تجربه بارداری شان بود از مراکز کنترل بارداری این شهر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش به زایمان (CAQ)، باورهای فراشناختی (MCQ-30) و عاطفه مثبت و منفی (PANAS) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار آماری SPSS v.20 استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای باورهای فراشناختی و عاطفه مثبت و منفی با ترس از زایمان ارتباط معناداری وجود دارد (p<0.05). همچنین این متغیرها قادرند ترس از زایمان را در زنان باردار نخست زا پیش بینی کنند.نتیجه گیری: با توجه به نقش خصوصیات روان شناختی در ترس از زایمان زنان باردار نخست زا و به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی، روحی و اجتماعی در این دوره، نیاز به مشاوره و راهنمایی در جهت آشنایی این دوره به منظور بهبود سلامت مادر و کیفیت زندگی او ضروری است.
كلید واژه: ترس از زایمان، باورهای فراشناختی، عاطفه مثبت و منفی

لینک کمکی