فایل ورد (word) شخصيت هاي صبحي و بعد از ظهري کارکنان و تاثير آن بر سرمايه روان شناختي سازمان بر اساس مدل Fered lutans (مطالعه موردي: بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شخصيت هاي صبحي و بعد از ظهري کارکنان و تاثير آن بر سرمايه روان شناختي سازمان بر اساس مدل Fered lutans (مطالعه موردي: بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شخصيت هاي صبحي و بعد از ظهري کارکنان و تاثير آن بر سرمايه روان شناختي سازمان بر اساس مدل Fered lutans (مطالعه موردي: بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شخصيت هاي صبحي و بعد از ظهري کارکنان و تاثير آن بر سرمايه روان شناختي سازمان بر اساس مدل Fered lutans (مطالعه موردي: بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شخصيت هاي صبحي و بعد از ظهري کارکنان و تاثير آن بر سرمايه روان شناختي سازمان بر اساس مدل Fered lutans (مطالعه موردي: بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :16

مقدمه: روان شناسان، تیپ های متعددی برای شخصیت افراد پیشنهاد کرده اند که بر اساس آن هر فرد را در یکی از این تیپ ها قرار می دهند. یکی از این تیپ ها، مدل شخصیت صبح و بعد از ظهر است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی میزان سرمایه روان شناختی موجود با مولفه هایی چون (خوش بینی، تاب آوری، امیدواری و خودکارامدی) با استفاده از مدل Fered lutans در دو بخش دولتی و خصوصی اصفهان بر حسب سبک های شخصیت صبحی و بعد از ظهری کارکنان بوده و این که آیا رابطه و همبستگی بین دو متغیر سرمایه روان شناختی و سبک شخصیتی بر روی عملکرد فردی و سازمانی مورد تایید می باشد یا نه.روش بررسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری آن شامل 1615 نفر از کارکنان بیمارستان های دولتی (کاشانی، امام موسی کاظم) و خصوصی (سعدی و بهارستان) اصفهان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، متناسب با حجم جامعه تعداد 250 نفر از کارکنان در سال 1389 به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از مصاحبه با استفاده از Cronotype munich و دو پرسش نامه استفاده گردیده که پایایی پرسش نامه استاندارد سرمایه روان شناختی با ضریب 93 درصد و برای پرسش نامه شخصیت صبحی و بعد از ظهری 81 درصد بوده و روایی نیز بر اساس نظرات متخصصین مربوط در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18، از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی Pearson، t-test و MANOVA) استفاده گردید.یافته ها: بین نمرات شخصیت صبحی با امیدواری، خودکارامدی و خوش بینی رابطه معنی داری وجود دارد و بین نمرات شخصیت عصری با خودکارامدی، خوش بینی و تاب آوری رابطه معنی داری وجود دارد. در صورتی که بین نمرات شخصیت بعد از ظهری با امیدواری و بین نمرات شخصیت صبحی با تاب آوری رابطه معنی داری یافت نشد. همچنین از نظر کارکنان دارای سبک شخصیت عصری بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی (تاهل) تفاوت معنی داری یافت شد. به عبارت دیگر افراد متاهل بعد از ظهر محور دارای تاب آوری بالاتری هستند.نتیجه گیری: سرمایه روان شناختی رابطه مثبت معنی داری با سبک شخصیتی دارد. در مجموع کارکنانی با سبک شخصیتی عصری، سرمایه روان شناختی بیش تری را نسبت به سبک شخصیتی صبحی نشان می دهند.
كلید واژه: شخصیت، مدل فرد لوتانز، بیمارستان ها

لینک کمکی