فایل ورد (word) اثر مکمل ياري با آرژينين و اورنيتين بر شاخص هاي رشد در ماهي قزل آلاي رنگين کمان، Oncorhynchus mykiss

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر مکمل ياري با آرژينين و اورنيتين بر شاخص هاي رشد در ماهي قزل آلاي رنگين کمان، Oncorhynchus mykiss دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر مکمل ياري با آرژينين و اورنيتين بر شاخص هاي رشد در ماهي قزل آلاي رنگين کمان، Oncorhynchus mykiss  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر مکمل ياري با آرژينين و اورنيتين بر شاخص هاي رشد در ماهي قزل آلاي رنگين کمان، Oncorhynchus mykiss،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر مکمل ياري با آرژينين و اورنيتين بر شاخص هاي رشد در ماهي قزل آلاي رنگين کمان، Oncorhynchus mykiss :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :14

مقدمه: ماهیان از مهم ترین مدل های آزمایشگاهی هستند که مطالعه فیزیولوژی تغذیه، رشد و هورمون ها در آن ها می تواند به درک بسیاری از ساز و کارهای حیاتی در سایر مهره داران کمک کند. در این بررسی، تاثیر افزودن مکمل های اسید آمینهای در غذا بر شاخصهای رشد و سطوح فاکتور رشد شبه انسولینی 1 (IGF-I) در خون ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) مورد مطالعه قرار گرفته است .مواد و روشها: ماهیان با میانگین وزن اولیه 4±45 گرم، به مدت 8 هفته با یکی از تیمارهای غذایی زیر تغذیه شدند: تیمار یک، غذای کنسانتره تجاری و 2% ال آرژینین؛ تیمار دو، غذای کنسانتره و 2% ال-اورنیتین؛ تیمار سه، غذای کنسانتره و ترکیب 2% ال آرژینین+1% ال- اورنیتین؛ تیمار چهار، غذای کنسانتره و ترکیب 3% ال- آرژینین+1% ال- اورنیتین و تیمار پنج، غذای کنسانتره بدون افزودن اسید آمینه (تیمار شاهد). یافتهها: بر اساس نتایج به دست آمده، ماهیان تیمار سه دارای بیشترین افزایش وزن (%268.94±5.84) و ضریب رشد ویژه (%2.33±0.05 در روز) بودند. در حالی که، بیشترین میزان شاخص کبدی HSI)) (%1.49±0.04) مربوط به تیمار چهار بود. این مقادیر به طور معنی داری بالاتر از مقادیر همین شاخصها در تیمار شاهد بودند (05.0>P). در مجموع، افزودن اسیدهای آمینه به غذا سبب افزایش سطح هورمون IGF-I در خون، در سراسر دوره آزمایش شد. در انتهای هفته هشتم بیشترین (1180 پیکوگرم در میلیلیتر) و کمترین (35.980 پیکوگرم در میلی-لیتر) مقادیر IGF-I به ترتیب مربوط به تیمارهای سه و شاهد بودند. نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان دهنده تاثیر مثبت استفاده از مکملهای اسید آمینهای، به خصوص افزودن توام دو اسید آمینه ال آرژینین و ال اورنیتین در غذا بر تحریک فرایند رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان بودند.
كلید واژه: قزل آلای رنگین کمان، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی 1 (IGF-I)، مکمل یاری، آرژینین، اورنیتین

لینک کمکی