فایل ورد (word) ارتباط بين انگيزه ها با رضايتمندي گردشگران پيست هاي اسکي استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط بين انگيزه ها با رضايتمندي گردشگران پيست هاي اسکي استان تهران دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط بين انگيزه ها با رضايتمندي گردشگران پيست هاي اسکي استان تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط بين انگيزه ها با رضايتمندي گردشگران پيست هاي اسکي استان تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط بين انگيزه ها با رضايتمندي گردشگران پيست هاي اسکي استان تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :22

این پژوهش با هدف بررسی فایل ورد (word) ارتباط بين انگيزه ها با رضايتمندي گردشگران پيست هاي اسکي استان تهران انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش تمامی گردشگران پیست های اسکی استان تهران (دیزین، شمشک، توچال و آبعلی) بود. بر اساس برآوردهای صورت گرفته از مدیران پیست های اسکی یادشده، جامعه آماری پژوهش به صورت تقریبی 10 هزار نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 370 نفر تعیین شد. 400 پرسشنامه توزیع شد که 362 پرسشنامه قابل قبول بازگردانده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رساله دکتری وی (2008) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و از آزمون تحلیل عاملی تاییدی، آزمون کلوموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در بخش آمار استنباطی استفاده شد. بررسی یافته های پژوهش نشان داد که بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزه گردشگران، بعد مهارت های حرفه ای پیش بین قوی تری برای رضایتمندی گردشگران بود.
كلید واژه: انگیزه گردشگران، رضایتمندی، پیست اسکی، گردشگری ورزشی، ورزش های زمستانی

لینک کمکی