فایل ورد (word) برازش معادله رگرسيوني مديريت دانش و اثربخشي سازماني در سازمان هاي ورزشي منتخب کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) برازش معادله رگرسيوني مديريت دانش و اثربخشي سازماني در سازمان هاي ورزشي منتخب کشور دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) برازش معادله رگرسيوني مديريت دانش و اثربخشي سازماني در سازمان هاي ورزشي منتخب کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) برازش معادله رگرسيوني مديريت دانش و اثربخشي سازماني در سازمان هاي ورزشي منتخب کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) برازش معادله رگرسيوني مديريت دانش و اثربخشي سازماني در سازمان هاي ورزشي منتخب کشور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :25

هدف از این پژوهش برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی کشور برای تعیین تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی است. جامعه آماری تحقیق، تمام مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، مدیران ستادی آکادمی ملی المپیک و هیات رئیسه فدراسیون های برتر ورزشی بود که حجم نمونه تمام شمار و برابر با حجم جامعه (150 نفر) تعیین شد. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. روایی محتوایی ابزار تحقیق با مطالعه مبانی نظری تحقیق و با استفاده از نظر استادان و متخصصان لحاظ شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش (a=0.88) و اثربخشی سازمانی (a=0.83) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بین مدیریت دانش و فرایندهای آن با اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از بین فرایندها انتقال دانش بیشترین ضریب همبستگی و ثبت و ضبط دانش کمترین ضریب همبستگی را با اثربخشی سازمانی نشان دادند (r=0.86، p=0.01). همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که 0.756 درصد از واریانس اثربخشی سازمانی مربوط به فرایندهای مدیریت دانش است (P<0.01، R2=0.756) و به ترتیب به کارگیری دانش، ثبت و ضبط و کسب دانش و انتقال دانش بیشترین اهمیت را در پیش بینی تغییرات اثربخشی سازمانی دارند (P<0.01). بر اساس یافته های پژوهش، طراحی ساختار دانش مدار در تمام سطوح سازمان های ورزشی کشور در بهبود وضعیت اثربخشی این سازمان ها موثر خواهد بود و در این راستا مدیران ستادی به عنوان تولیدکنندگان و سرمایه های ملی دانشی نقش مهمی بر عهده دارند.
كلید واژه: معادله رگرسیونی، مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، مدیران ستادی، سازمان های ورزشی

لینک کمکی