فایل ورد (word) برآورد سهم نسبي رفتار شهروندي سازماني از عدالت سازماني در ورزشکاران مرد نخبه کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) برآورد سهم نسبي رفتار شهروندي سازماني از عدالت سازماني در ورزشکاران مرد نخبه کشور دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) برآورد سهم نسبي رفتار شهروندي سازماني از عدالت سازماني در ورزشکاران مرد نخبه کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) برآورد سهم نسبي رفتار شهروندي سازماني از عدالت سازماني در ورزشکاران مرد نخبه کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) برآورد سهم نسبي رفتار شهروندي سازماني از عدالت سازماني در ورزشکاران مرد نخبه کشور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :21

هدف کلی تحقیق حاضر، فایل ورد (word) برآورد سهم نسبي رفتار شهروندي سازماني از عدالت سازماني در ورزشکاران مرد نخبه کشور بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل ورزشکاران شاغل در لیگ های ورزشی کشور بود (هندبال، بسکتبال، والیبال، تکواندو، کاراته، بدمینتون و کشتی) که از طریق مطالعه مقدماتی از بین این افراد 179 نفر (94 نفر از ورزش های اجتماعی و 85 نفر از ورزش های انفرادی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با توجه به محدودیت دسترسی به نمونه ها، نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های محقق ساخته رفتار شهروندی سازمانی بر اساس نظریه ارگان و وینر (1983) و هویی، لام (2000) و پرسشنامه عدالت سازمانی بر اساس نظریه نیهوف و مورمن (1993) بود. به منظور پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی انجام پذیرفت که ضریب پایایی به دست آمده برای عدالت سازمانی 89 درصد و رفتار شهروندی سازمانی برابر با 83 درصد بود و برای تایید روایی پرسشنامه از نظر متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون، آنالیز واریانس، آزمون t) استفاده شد. نتایج حاصل به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد (P£0.001). بین ابعاد عدالت سازمانی عدالت تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی (P£0.03) همبستگی مشاهده شد، اما بین دو بعد دیگر رابطه معناداری نشان داده نشد.
كلید واژه: عدالت سازمانی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، عدالت تعاملی، رفتار شهروندی سازمانی

لینک کمکی