فایل ورد (word) مقاله ارزيابي بررسي اثرات مکمل نوکلئوتيدي جيره و پروبيوتيک پديوکوکوس اسيدي لاکتيکي بر شاخص هاي رشد، بيوشيميايي و ايمني سرم خون و بازماندگي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رويايي با باکتري Aeromonas hydrophila

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله ارزيابي بررسي اثرات مکمل نوکلئوتيدي جيره و پروبيوتيک پديوکوکوس اسيدي لاکتيکي بر شاخص هاي رشد، بيوشيميايي و ايمني سرم خون و بازماندگي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رويايي با باکتري Aeromonas hydrophila دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ارزيابي بررسي اثرات مکمل نوکلئوتيدي جيره و پروبيوتيک پديوکوکوس اسيدي لاکتيکي بر شاخص هاي رشد، بيوشيميايي و ايمني سرم خون و بازماندگي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رويايي با باکتري Aeromonas hydrophila  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ارزيابي بررسي اثرات مکمل نوکلئوتيدي جيره و پروبيوتيک پديوکوکوس اسيدي لاکتيکي بر شاخص هاي رشد، بيوشيميايي و ايمني سرم خون و بازماندگي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رويايي با باکتري Aeromonas hydrophila،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ارزيابي بررسي اثرات مکمل نوکلئوتيدي جيره و پروبيوتيک پديوکوکوس اسيدي لاکتيکي بر شاخص هاي رشد، بيوشيميايي و ايمني سرم خون و بازماندگي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رويايي با باکتري Aeromonas hydrophila :


تعداد صفحات :17

این تحقیق با هدف بررسی اثرات مکمل نوکلوتیدی جیره و پروبیوتیک P. acidilactici بر عملکرد رشد، برخی از شاخص­ های ایمنی و بیوشیمیایی سرم خون، و همچنین مقاومت در برابر باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام گرفت. نه تیمار غذایی حاوی سه سطح از مکمل نوکلوتیدی (0، 1 و 3 گرم بر کیلوگرم غذا) و سه سطح از P. acidilactici (0 و 1، 3 گرم بر کیلوگرم غذا) بر اساس طرح فاکتوریل 3×3 طراحی شد. هر یک از جیره­ ها به طور تصادفی برای سه گروه (تکرار) 30 تایی از ماهی­ های قزل آلای رنگین کمان (با میانگین وزن اولیه 1/62±63/4 گرم) در نظر گرفته شد. در پایان دوره هشت هفته ­ای آزمایش، برخی از شاخص­ های ایمنی و بیوشیمیایی سرم خون شامل پروتئین کل، لیزوزیم، مسیر فرعی سیستم کمپلمان (ACH50)، کلسترول، تری گلیسیرید، گلوکز، آلبومین و گلوبولین، و همچنین شاخص­ های رشد شامل بازماندگی، میانگین افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد میزان لیزوزیم و ACH50 در تیمارهای آزمایشی، تحت تاثیر متقابل بین مکمل نوکلوتیدی و P. acidilactici به طور معنی داری افزایش یافته است (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که اثر متقابل مکمل نوکلوتیدی و P. acidilactici بر میزان پروتئین کل، کلسترول، تری­ گلیسیرد، گلوکز، آلبومین و گلوبولین، معنی­دار نبود (05/0P>)؛ اما به ­طور معنی­ داری موجب بهبود شاخص ­های رشد گردید. به­ علاوه، در پایان دوره آزمایش، 10 عدد ماهی از هر تکرار به صورت داخل صفاقی با سوسپانسیون باکتری آئروموناس هیدروفیلا (cfu/ml 3/5x107) برای تعیین مقاومت در برابر بیماری مورد تزریق قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مکمل کردن جیره غذایی ماهی قزل آلا با مکمل نوکلوتیدی و P. acidilactici، به­ طور قابل ملاحظه ­ای مقاومت در برابر عفونت باکتری آئروموناس هیدروفیلا را افزایش داد و بالاترین مقاومت در تیمارهای تعاملی (نوکلوتید×P. acidilactici) مشاهده شد. به طور کلی ترکیب مکمل نوکلوتیدی و P. acidilactici، اثرات سودمند به مراتب بیشتری از استفاده هر یک از آن­ها به صورت مجزا نشان داد. همچنین، بهترین ترکیب از آن­ها، ترکیب3g kg-1 از مکمل نوکلوتیدی و 0/1g kg-1 از P. acidilactici به ­دست آمد.

لینک کمکی