فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير دانش روستاييان بر رفتار دفع نهايي پسماندهاي کشاورزي در شهرستان قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير دانش روستاييان بر رفتار دفع نهايي پسماندهاي کشاورزي در شهرستان قزوين دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير دانش روستاييان بر رفتار دفع نهايي پسماندهاي کشاورزي در شهرستان قزوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير دانش روستاييان بر رفتار دفع نهايي پسماندهاي کشاورزي در شهرستان قزوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير دانش روستاييان بر رفتار دفع نهايي پسماندهاي کشاورزي در شهرستان قزوين :


تعداد صفحات :18

تحقیق حاضر با هدف بررسی رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی خانوارهای روستایی و تأثیر دانش مرتبط با پسماند بر این رفتار در روستاهای شهرستان قزوین صورت گرفت. روش‌شناسی تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی شهرستان قزوین بودند (31338N= )، که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونهای برابر با 217 خانواده محاسبه و از طریق روش نمونهگیری چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و ظاهری آن از طریق پانلی از اساتید و کارشناسان صاحبنظر در این زمینه تأیید شد. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق مطالعه مقدماتی بر روی 25 آزمودنی خارج از نمونه مورد مطالعه و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 75/0 برای بخش دانش به‌دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش روستاییان در خصوص پسماند در حد متوسط به بالا می‌باشد و 15 رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی در منطقه توسط روستاییان شناسایی گردید که اکثر این رفتارها نامطلوب بوده و از نظر اقتصادی و محیط زیستی زیان‌بار بودند. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که به‌صورت کلی دانش خانوارهای روستایی بر رفتارهای دفع پسماندهای کشاورزی تأثیرگذار می‌باشد. پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های آموزشی و ترویجی مدیریت صحیح پسماندهای کشاورزی برای خانوارهای روستایی این شهرستان تدوین و اجرا گردد.

لینک کمکی