فایل ورد (word) مقاله بررسي اثر مؤلفه‌هاي کارآفريني سازماني بر عملکرد تعاوني‌ها از ديدگاه اعضاي تعاوني‌هاي مرغ‌داران استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي اثر مؤلفه‌هاي کارآفريني سازماني بر عملکرد تعاوني‌ها از ديدگاه اعضاي تعاوني‌هاي مرغ‌داران استان کرمانشاه دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي اثر مؤلفه‌هاي کارآفريني سازماني بر عملکرد تعاوني‌ها از ديدگاه اعضاي تعاوني‌هاي مرغ‌داران استان کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي اثر مؤلفه‌هاي کارآفريني سازماني بر عملکرد تعاوني‌ها از ديدگاه اعضاي تعاوني‌هاي مرغ‌داران استان کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي اثر مؤلفه‌هاي کارآفريني سازماني بر عملکرد تعاوني‌ها از ديدگاه اعضاي تعاوني‌هاي مرغ‌داران استان کرمانشاه :


تعداد صفحات :24

با توجه به نقش تعاونی‌های کشاورزی در توسعه روستایی و کشاورزی، شناسایی و واکاوی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها به‌ویژه در بُعد مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی ضروری است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی بر عملکرد تعاونی‌ها از دیدگاه اعضای تعاونی‌های مرغداران استان کرمانشاه است. جامعه آماری این تحقیق، 1012 نفر از اعضای تعاونی‌های مرغداران گوشتی فعال استان کرمانشاه است. روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای، با روش انتساب متناسب حجم صورت گرفت و اعضای نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 نفر تعیین شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه ساختاریافته بهره گرفته شد و روایی محتوایی پرسش‌نامه مربوطه به تأیید متخصصان و کارشناسان در زمینه موضوع پژوهش رسید. به منظور سنجش پایایی مؤلفه‌های محوری پرسش‌نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد (88/0=α1، 80/0=α2). برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد که به این منظور از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. یافته‌های حاصل از همبستگی نشان داد بین مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی و عملکرد تعاونی‌ها در سطح اطمینان 99 درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره به روش گام‌به‌گام (رگرسیون تا سه گام پیش رفت) نشان داد حدود 37 درصد از تغییرات متغیر عملکرد تعاونی، ناشی از متغیرهای »نوسازی راهبردی،« «پیشگامی« و »ریسک‌پذیری« است. بنابراین، بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود مدیران تعاونی‌ها با تقویت و توسعه کارآفرینی سازمانی، زمینه را برای بهبود عملکرد تعاونی‌های کشاورزی مهیا سازند و در پی آن، در راستای توسعه پایدار روستایی و کشاورزی گام بردارند.

لینک کمکی