فایل ورد (word) مقاله بررسي وضعيت سواد انرژي در بين شهروندان منطق? 19 شهرداري تهران و رابط? آن با مصرف کالاهاي فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي وضعيت سواد انرژي در بين شهروندان منطق? 19 شهرداري تهران و رابط? آن با مصرف کالاهاي فرهنگي دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي وضعيت سواد انرژي در بين شهروندان منطق? 19 شهرداري تهران و رابط? آن با مصرف کالاهاي فرهنگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي وضعيت سواد انرژي در بين شهروندان منطق? 19 شهرداري تهران و رابط? آن با مصرف کالاهاي فرهنگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي وضعيت سواد انرژي در بين شهروندان منطق? 19 شهرداري تهران و رابط? آن با مصرف کالاهاي فرهنگي :


تعداد صفحات :27

پدیده‌های اجتماعی به‌علت ویژگی پویای خود، همواره با متغیرهای گوناگون در بستر جامعه در ارتباط هستند. «سواد انرژی» به‌عنوان یک مفهوم و یک متغیر اجتماعی در این راستا قرار می‌گیرد. «مصرف کالاهای فرهنگی» از متغیرهای اجتماعی-فرهنگی محسوب می‌شود که با «سواد انرژی» ارتباط دارد. از این‌رو، بررسی وضعیت سواد انرژی در بین شهروندان منطقه 19 شهرداری تهران و رابطه آن با میزان مصرف کالاهای فرهنگی هدف اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. برای رسیدن به این هدف از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل افراد بزرگسال 15 تا 65 ساله ساکن در منطقه 19 تهران می‌شود که برابر با 189000 نفر هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 400 درنظر گرفته شده است. یافته‌ها و نتایج پژوهش نشان می‌دهد میزان سواد انرژی پاسخگویان در بعد شناختی کم و در بعد اثربخشی و رفتاری تقریباً زیاد است. بین سواد انرژی در ابعاد شناختی با مصرف فرهنگی میان پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد. مقدار میانگین‌ها نشان می‌دهد مصرف فرهنگی در بین پاسخگویانی که گزینه درست را در ارتباط با سواد انرژی در بعد شناختی انتخاب کردند، بیشتر است. همچنین، آزمون رابطه بین سواد انرژی در بعد اثربخشی و مصرف فرهنگی از طریق آماره همبستگی پیرسون (258/0) و سطح معنی‌داری (000/0)، با اطمینان 99 درصد دلالت بر این دارد که بین «سواد انرژی در بعد اثربخشی» و «میزان مصرف فرهنگی» رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. همچنین، بین سواد انرژی در بعد رفتاری و مصرف فرهنگی با ضریب همبستگی پیرسون (328/0) و سطح معنی‌داری (001/0) در بین پاسخگویان رابطه مستقیم و معنادار مشاهده می‌شود.

لینک کمکی