فایل ورد (word) مقاله بررسي تغييرات آنزيمي و بيوشيميايي در گياه خيار تيمارشده با فسفيت پتاسيم در شرايط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي تغييرات آنزيمي و بيوشيميايي در گياه خيار تيمارشده با فسفيت پتاسيم در شرايط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تغييرات آنزيمي و بيوشيميايي در گياه خيار تيمارشده با فسفيت پتاسيم در شرايط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تغييرات آنزيمي و بيوشيميايي در گياه خيار تيمارشده با فسفيت پتاسيم در شرايط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تغييرات آنزيمي و بيوشيميايي در گياه خيار تيمارشده با فسفيت پتاسيم در شرايط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum :


تعداد صفحات :18

در این تحقیق تأثیر پنج سطح تیمار فسفیت پتاسیم (KH2PO3) روی القای مقاومت القایی فراگیر (سیستمیک) و فعالیت آنزیم‌های دفاعی و متابولیت‌های مرتبط در پنج زمان مختلف در گیاه خیار تلقیح‌شده با Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum در قالب آزمایش اسپلیت پلات در زمان بر پای طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. پس از القای تنش قارچی، فعالیت آنزیم‌های دفاعی شامل گایاکول پراکسیداز (GPX)، کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و همچنین میزان متابولیت‌هایی چون مالون د‌آلدئید (MDA) و پراکسید هیدروژن (H2O2) در یک باز زمانی یازده روزه بررسی شد. نتایج نشان داد، در مقایسه با گیاهان شاهد، فعالیت هم آنزیم‌های دفاعی و متابولیت‌های مورد بررسی در نتیج تیمارهای مختلف فسفیت پتاسیم و قارچ افزایش معنی‌داری یافته است. بیشترین میزان فعالیت آنزیم‌ CAT (protein 1- U mg7/18) در تیمار 4 گرم بر لیتر فسفیت پتاسیم (KPhi4)در روز پنجم پس از تلقیح با قارچ مشاهده شد که افزایش 81/2 برابری در مقایسه با شاهد (گیاه بدون تیمار قارچ) داشت. همچنین بیشترین فعالیت آنزیم‌های GPX(protein 1- U mg233) و SOD (protein 1- U mg8/10) به ترتیب با 21/2 و 45/1 برابر افزایش نسبت به شاهد، در روز سوم پس از تلقیح با قارچ و در تیمار KPhi4 مشاهده شد. از سوی دیگر میزان فعالیت H2O2 در بافت‌ها و نیز زمان آن با آنزیم‌های دفاعی CAT، GPX و SOD همخوانی داشته و افزایش آن‌ها با هم متوازن بوده که می‌تواند بیانگر تولید H2O2به‌عنوان پیش زمین سنتز آنزیم‌های دفاعی باشد. همچنین نتایج نشان داد، میزان فعالیت MDA در تیمار KPhi4کمتر از دیگر تیمارها بوده است که نشان‌دهند کاهش آسیب بافتی و کنترل تقریبی بیماری است.

لینک کمکی