فایل ورد (word) مقاله مطالعه عوامل موثر بر وفاداري نگرشي و رفتاري به ارزش ويژه برند مبتني بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌هاي ليگ برتر فوتبال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله مطالعه عوامل موثر بر وفاداري نگرشي و رفتاري به ارزش ويژه برند مبتني بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌هاي ليگ برتر فوتبال ايران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله مطالعه عوامل موثر بر وفاداري نگرشي و رفتاري به ارزش ويژه برند مبتني بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌هاي ليگ برتر فوتبال ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله مطالعه عوامل موثر بر وفاداري نگرشي و رفتاري به ارزش ويژه برند مبتني بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌هاي ليگ برتر فوتبال ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله مطالعه عوامل موثر بر وفاداري نگرشي و رفتاري به ارزش ويژه برند مبتني بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌هاي ليگ برتر فوتبال ايران :


تعداد صفحات :26

هدف این پژوهش مطالعه عوامل موثر بر وفاداری به ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و بصورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری هواداران باشگاه‌های فوتبال حاضر در لیگ سیزدهم برتر فوتبال ایران بود و نمونه آماری 880 نفر می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته(FBBE) با 45 گویه در مقیاس هفت مرتبه‌ای لیکرت می‌باشد که روایی محتوای کل پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصان فن(91/0 CVI =)، بوده و پایایی در مطالعه مقدماتی با دو روش پایایی آزمون- بازآزمون (89/0ICC =) و ضریب آلفا کرونباخ 81/0 بدست آمد. داده‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه همزمان در نرم افزار Spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از بالا بودن مقدار عددی ضریب تعیین و قوی‌تر بودن رابطه مدل است. بین متغیرهای ملاک و پیش‌بین رابطه خطی معنی‌داری وجود دارد. منافع، ویژگیها، نگرشها و هویت تداعی برند بر وفاداری نگرشی تاثیر معنی‌داری دارد(001/0p<). نگرشهای تداعی برند بیشترین تاثیر را بر وفاداری نگرشی دارد. منافع، نگرشها و هویت تداعی برند بر وفاداری رفتاری دارای تاثیر معنی‌داری می‌باشند(001/0p<). ویژگیهای تداعی برند بر وفاداری رفتاری دارای تاثیر معنی‌داری نمی‌باشد(05/0p>). نگرشهای تداعی برند بیشترین تاثیر را بر وفاداری رفتاری دارد.

لینک کمکی