فایل ورد (word) مقاله بررسي ديدگاه معلمان مدارس شهر فيروزآباد نسبت ب هعوامل سياسي مؤثر بر ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياس تجمهوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي ديدگاه معلمان مدارس شهر فيروزآباد نسبت ب هعوامل سياسي مؤثر بر ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياس تجمهوري دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي ديدگاه معلمان مدارس شهر فيروزآباد نسبت ب هعوامل سياسي مؤثر بر ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياس تجمهوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي ديدگاه معلمان مدارس شهر فيروزآباد نسبت ب هعوامل سياسي مؤثر بر ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياس تجمهوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي ديدگاه معلمان مدارس شهر فيروزآباد نسبت ب هعوامل سياسي مؤثر بر ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياس تجمهوري :
تعداد صفحات :38

هدف کلی از این پژوهش «فایل ورد (word) مقاله بررسي ديدگاه معلمان مدارس شهر فيروزآباد نسبت ب هعوامل سياسي مؤثر بر ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياس تجمهوري» است. برای جم عآوری اطلاعات، پرسشنام های در پنج مقیاس )آگاهی سیاسی، آزادی سیاسی، رقابت سیاسی، سلامت انتخاباتی و تبلیغات( که ب هصورت لایکرتی درج هبندی و روایی وپایایی آن از قبل سنجیده شده بود ب هکار گرفته شد. جامعه آماری شامل تمامی معلمان رسمی مدارس شهر فیروزآباددر دور ههای تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بود و نمونه آماری ب هصورت خوش های تصادفی انتخاب شد.نتایج تحقیق نشان داد ک ه:1 از میان ابعاد عامل آگاهی سیاسی، آگاهی مردم از اهمیت مشارکت افراد جامعه در انتخابات بیشترین میانگینو شناخت دقیق احزاب و گرو هها کمترین میزان تأثیر را بر میزان مشارکت دارد. جدول تحلیل واریانس طر حهای تکراری، نشا ندهنده تفاوت معن ادار بین این میانگی نها در سطح 0/0001 است. در تمامی ابعاد، عامل آزادی سیاسی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات تأثیر دارند. بیشترین تأثیر متعلق ب هبُعد آزادی مطبوعات و رسان هها و کمترین تأثیر متعلق ب هامکان تش یکل گرو ههای سیاسی غی ردولتی در چارچوبقانون بود. جدول تحلیل واریانس طر حهای تکراری، نشا ندهنده تفاوت معن ادار بین این میانگی نها در سطح 0/0001 است. در عامل رقابت سیاسی بیشترین میانگین تأثیر متعلق ب هنهاد سیاسی مؤثر ب همنظور نظارت و کنترل بر کارکردرئی سجمهور پس از انتخاب شدن و کمترین تأثیر متعلق ب هعدم دخالت ارگا نهای نظامی، اجرایی و نظارتی در امر انتخابات ب هنفع فرد و یا گروه خاص است. تفاوت بین میانگی نها در سطح 0/0001 معنادار است. تمامی ابعاد عامل سلامت انتخابات بر مشارکت مردم در انتخابات تأثیر دارند. بیشترین تأثیر متعلق ب هبکارگیریافراد شایسته و امین در برگزاری انتخابات و کمترین تأثیر مربوط ب هعدم برگزاری انتخابات صوری و تشریفاتی است. جدول تحلیل واریانس طر حهای تکراری نشا ندهنده تفاوت معن ادار بین این میانگی نها در سطح 0/0001 است. همه ابعاد عامل تبلیغات بر مشارکت مردم تأثیر دارند که بیشترین میزان تأثیر متعلق ب هحضور گسترده و مؤثرمطبوعات و جراید در معرفی کاندیداها و کمترین میزان تأثیر متعلق ب هبرپایی جلسات و سخنرانی های سیاسی توسط کاندیداها م یباشد. تفاوت بین این میانگی نها در سطح 0/0001 معنادار ب هدست آمد. از نظر معلمان، تبلیغات انتخاباتی بیشترین تأثیر و آزادی سیاسی کمترین تأثیر را بر میزان مشارکت مردم در انتخابات دارند. تفاوت بین این میانگین ها در سطح 0/0001 معنادار شد.

لینک کمکی