فایل ورد (word) مقاله مطالعه تطبيقي حق رزرو گيرنده کالا در انواع قراردادهاي حمل و نقل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله مطالعه تطبيقي حق رزرو گيرنده کالا در انواع قراردادهاي حمل و نقل دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله مطالعه تطبيقي حق رزرو گيرنده کالا در انواع قراردادهاي حمل و نقل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله مطالعه تطبيقي حق رزرو گيرنده کالا در انواع قراردادهاي حمل و نقل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله مطالعه تطبيقي حق رزرو گيرنده کالا در انواع قراردادهاي حمل و نقل :
تعداد صفحات :33

متصدی حمل و نقل در قبال گیرنده کالا متعهد ب هتحویل کالاهایی منطبق با مشخصات مندرج در بارنامه م یباشد.بنابراین گیرنده از حقی مستقیم برخاسته از قرارداد علیه متصدی برخوردار است. در قوانین و کنوانسیون هاییاد نشده است. اما با اعطای حق ب هگیرنده کالا » حق رزرو گیرنده « بین المللی از حق گیرنده کالا تحت عنوانجهت ابلاغ و قید عدم سلامت کالا در هنگام تحویل و تع یین خسارات و درجه اهمیت آن در نصوص قانونی عملاًچنین حق رزروی برقرار گردیده است. حق متصدی حمل و نقل هنگام دریافت کالا مبنی بر قید مشخصات کالا در بارنامه، به صراحت تحت عنوان «حق رزرو» مطرح گردیده است. از سوی دیگر مشاب ههمین حق با اندکی تفاوت در مرحله پایانی قرارداد حمل برای گیرنده پیش بینی شده است. گیرنده کالا در مقصد و به هنگام تحویل حق داردعدم تحویل وفق مندرجات بارنامه را در رسید منعکس کند یا با ارسال ابلاغ وفق مقررات، حقوق خود را بعد ازبازرسی و تحویل محفوظ دارد. اگرچه حق مزبور برخلاف حق رزرو متصدی حمل نم یتواند در بارنامه درج گردد اماعنوانی جز حق رزرو گیرنده کالا نم یتوان برای آن برگزید. درخصوص مغایرت اعطای حق ب هگیرنده علیه متصدیحمل به دلیل اصل نسبی بودن قراردادها نیز بح ثها و توجی ههایی مطرح است. برخی مقرر ههای بی نالمللی، صرفعدم ابلاغ ورود ضرر در موعد مقرر را، اسقاطک‌ننده هرگونه حق طرح دعوا از ناحیه گیرنده درنظر گرفت هاند البتهبه جز موارد احراز سوءنیت متصدی حم ل. به دلیل تاوان عظیم عدم ارسال ابلاغ ب هموقع، ب هنظر می رسد می بایستمواردی به عنوان عذر موجه برای عدم ابلاغ در موعد مقرر مورد پیش بینی قرار گیرد. ضمن آنکه تع یین دقیقهویت متصدی حمل و نقل در متون قانونی م یتواند کمک مؤثری در امکان قابلیت رجوع در زمان مناسب با هزینه کمتر جهت برقراری عدالت باشد.

لینک کمکی