فایل ورد (word) مقاله ماهيت تهديد نرم، ابعاد و ويژگي‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله ماهيت تهديد نرم، ابعاد و ويژگي‌ها دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ماهيت تهديد نرم، ابعاد و ويژگي‌ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ماهيت تهديد نرم، ابعاد و ويژگي‌ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ماهيت تهديد نرم، ابعاد و ويژگي‌ها :
تعداد صفحات :28

هرچندنرم‌افزارگرایییکیازابزارهایتأمینبهتروبیشترمنافعملیکشورهاتلقیمی‌شود،ولیبررسی‌هانشانمی‌دهداستفادهازقدرتنرمتوسطدولت‌هایبزرگهموارهتحتتأثیرملاحظاتراهبردی ‌امنیتیقرارداشتهاست،درحقیقتیکیازوجوهممیزهدنیایامروزازدنیایپیشین "فزوناهمیتیقدرتنرمکشورهاوتواناییآناندرایجادتغییراتژرف،تدریجیونامحسوسدرنظامباورها،سبکزندگی،مواضعسیاسیونگرش‌هاوترجیحاتاجتماعیمخاطبانآماج،بااعمالتهدیداتنرم" است. منظورازتهدیداتنرم،طیفوسیعیازکنش‌هاواقداماتاجتماعی،سیاسیوفرهنگیاستکهکشورهایبرخوردارازفناوریارتباطیبرتر،ازآن­هابرایتحمیلغیرمستقیمارادهخویشبردیگراناستفادهمی‌نمایند.هدفاصلیاینمقالهبررسیمفهومابعادوویژگی‌هایتهدیدنرمورویکردهاینرم‌افزارانهدررهیافت‌هاونظریه‌هااست. دراینمقالهسعیشدهبهمنظوردرکیاساسیازمقولهتهدیدوتهدیدنرم،منابعوسطوحمختلفآنرامعرفیودرنهایتبهکارویژه‌هایتهدیدنرمدراینسطوحاشارهشود.

لینک کمکی