فایل ورد (word) مقاله جابجايي ژئوپلتيک سرماي هداري ناتو کارگزار سرماي هداري مسلح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله جابجايي ژئوپلتيک سرماي هداري ناتو کارگزار سرماي هداري مسلح دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله جابجايي ژئوپلتيک سرماي هداري ناتو کارگزار سرماي هداري مسلح کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله جابجايي ژئوپلتيک سرماي هداري ناتو کارگزار سرماي هداري مسلح،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله جابجايي ژئوپلتيک سرماي هداري ناتو کارگزار سرماي هداري مسلح :
تعداد صفحات :24

فروپاشی شوروی موجب این تصور غلط شد که ناتو ب هپایان خط رسیده است. از اینروی علمای سیاسی متعددیاز جمله هنری کسینجر، رونالد استیل، هوگو ده سانتیز و کنث والتس ساختارگرا از پایان ناتو صحبت نمودند.دلایل متعددی چون توسعه بنیادگرایی مذهبی، تروریسم بی نالمللی، الزامات نظم دموکراتیک جهانی نوین، امنیتنظم اقتصاد جهانی، باعث توسعه مباحث در زمینه احیا و توسعه ناتو گردید. این مقاله از میان عوامل متعددمؤثر بر توسعه ناتو در مناطق آسیای میانه و قفقاز ب هدنبال تبیین و کالبد شکافی یکی از علل اساسی توسعه وجابجایی جغرافیایی ناتو یعنی بر عوامل اقتصادی آن متمرکز شده است. از دید نگارندگان این مقاله، تشکیلاتحاد شوروی مه مترین ضد روند در برابر توسعه سرمای هداری و جهانی شدن سرمای هداری بوده است. پیامد اینموضوع ب هتعویق افتادن مسئل جهانی شدن سرمای هداری از سال 1917 تا 1990 بوده است. بعد از فروپاشیاتحاد شوروی و تغییر جه تگیری اقتصادی در چین، فرصت مناسبی ایجاد شد که سرمای هداری ضمن بازسازیخود بتواند خود را ب هنظام اقتصادی مسلط جهانی تبدیل و نظم نوین جدید را بازسازی نماید. ب هدلایل زیادی کهعموماً توسط ایمانوئل والرشتاین نظری هپرداز نظام جهانی مطرح شده، سرمای هداری مجبور ب هجابجایی جغرافیاییو الحاق مناطق جدید ب هحوزه فعالی تهای خود بوده است. از دید والرشتاین بقای سرمای هداری ب هاین جابجای یهایجغرافیایی و الحاق مناطق بستگی دارد. والرشتاین معتقد است، بهبود حمل و نقل، ارتباطات و جن گافزارها موجبپایین آمدن مداوم هزین ههای ادغام مناطق جدید در مناطق مرکزی م یگردد. از سوی دیگر والرشتاین معتقداست، گستر شهای پی در پی، فرایندی آگاهان هاند که از انواع فشارهای نظامی سیاسی و اقتصادی استفادهکرده و البته بر مقاوم تهای سیاسی در منطقه که این گسترش جغرافیایی ب هوقوع پیوسته است، فائق آمدها ند. نگارندگان این مقاله گسترش ناتو را پی شنیاز توسعه سرمای هداری می دانند. برقراری مناسبات سرمای هداری وفعالیت بهینه این نظام بستگی شدیدی با تأمین امنیت دارد. منطقه آسیای میانه ب هدلایل زیادی منطق های بکر و دستنخورده در اقتصاد جهانی فرض م یگردد. از سوی دیگر این مناطق ب هدلیل ساخت و ترکیب قومی و دموگرافیک خودبا چال شهای قومی و مذهبی متعددی مواجه است و از همه مه متر، همجوار مناطق بحران خیز خاورمیانه م یباشدو احتمال تأثیرپذیری از بحرا نهای منطق های را دارد. از اینروی؛ گسترش ناتو ب همنظور ایجاد چتر امنیتی لازم برایایجاد ثبات برای حضور سرمای ههای خارجی برای بهر هگیری از پتانسی لهای موجود و پایین آوردن هزینه الحاق اینمناطق است. فرضیه این مقاله آن است که، توسعه ناتو در منطقه آسیای میانه و قفقاز، ضمن تحکیم ثبات امنیتیمنطقه موجب پایین آمدن هزینه الحاق مناطق جدید ب هاقتصاد جهانی شده که در راستای جهانی شدن سرمای هداریاست.

لینک کمکی