فایل ورد (word) مقاله مدل مطلوب تأمين امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران توسط منابع قدرت نرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله مدل مطلوب تأمين امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران توسط منابع قدرت نرم دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله مدل مطلوب تأمين امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران توسط منابع قدرت نرم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله مدل مطلوب تأمين امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران توسط منابع قدرت نرم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله مدل مطلوب تأمين امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران توسط منابع قدرت نرم :
تعداد صفحات :42

قدرت نرم عبارت است از توانایی شک لدهی به ترجیحات دیگران. این توانایی م یتواند در دو جهت بهک‌ار گرفتهشود؛ یک جهت تقویت عزم و اراده ملی در راستای تأمین امنیت ملی نظام و دوم، گسترش و صدور اراده یکنظام با تأ یید افکار عمومی در یک محیط خا ص، منطق های و بی نالمللی.مقاله حاضر در صدد است تا با کالبد شکافی قدرت نرم در منابع سه گانه آن )فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی(و با بهره گیری از نظرات کارشناسی ) دلفای( و درخت سلسله مراتبی ضمن بررسی شاخ صهای منابع سه گانهاولویت آنان را نسبت ب ههم و در نتیجه با روش همبستگی پیرسون رابطه آنان را با شاخ صهای امنیت ملیمشخص نماید.یافته های این تحقیق نشان دهنده آن است که در اولویت بندی معیارهای اصلی)منابع س هگانه قدرت نرم( معیارفرهنگ بالاترین وزن را با احتساب 6 برابر قدرت اقتصادی و 3 برابر قدرت سیاسی دارا می باشد که نشا ندهندهآن است که قدرت فرهنگی ب هصورت بالفعل و قدرت سیاسی ب هصورت بالقوه )زمین هساز و تسهیل کنند ه( در تأمینقدرت نرم م یتوانند تأثی رگذار باشند.هدف این تحقیق ارایه مدلی مطلوب می باش د، در مدل مطلوب بایستی از بالاترین ظرفیت هر بخش استفادهشود، بنابراین سه شاخصی که بالاترین نمره را در سه حوزه فوق کسب نمود هاند، مبنای الگو قرار می گیرد، درحوزه فرهنگی سه شاخص تفکر بسیجی، ولای تمدار بودن و خدامحوری ؛ در حوزه سیاسی رهبری سیاس ی،مقاومت انقلابی و ارتباطات دیپلماتیک مطلوب و گسترده و در حوزه اقتصادی سیاست های تجاری، کم کهایاقتصادی و سرمای هگذاری خارجی م دنظر قرار می گیرد. این مدل م یتواند ب هصورت بلن دمدت در تولید و افزایش امنیت ملی توسط قدرت نرم مورد بهر هبرداری قرار گیرد . در این حالت، حوزه اقتصاد از حالت خنثی خارج شده وحوزه سیاست نیز مستقیماً تأثیر گذار خواهد بود و این روند نوعی هم افزایی را موجب م یگردد که در این صورتم یتوان ب هافزایش و تولید امنیت ملی بلن دمدت امید داش ت.

لینک کمکی