فایل ورد (word) مقاله دکترين عقيم شدن قراردادها در حقوق انگلستان و ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله دکترين عقيم شدن قراردادها در حقوق انگلستان و ايران دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله دکترين عقيم شدن قراردادها در حقوق انگلستان و ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله دکترين عقيم شدن قراردادها در حقوق انگلستان و ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله دکترين عقيم شدن قراردادها در حقوق انگلستان و ايران :
تعداد صفحات :27

دکترینعقیمشدنقراردادها(Doctrine of Frustration)یکیازنظریاتقدیمیارائهشدهدرسیستمحقوقیکشورانگلستانمی‌باشدکهبامطرحشدنپرونده‌ایدرسال 1863 میلادیدراینکشورپابهعرصهعلمحقوقگذاشت. درحقوقکشورانگلستانایناصطلاحمبینانحلالقراردادبهدلیلانتفایاجرایقراردادوناممکنشدنایفایتعهداست. رویهقضاییمرتبطباایندکترینوتئوریمستقلحقوقیدرطولتکاملخودبافرازونشیب‌هایفراوانروبروگردیدهاست. چهدرابتداایندکترینصرفاًدرموردقراردادهایدریاییبکارمی‌رفت. لیکنبهواسطهرشدوتوسعهعلمحقوق،امروزهبهمناسبتاقتضائاتاجتماعیاعمالایندکترینازانحصارقراردادهایدریاییخارجگردیدهوحتیبرقراردادهاییکهبهواسطهرخدادنحوادثناگهانیقابلیتاجرایخودراازدستداده‌اندنیزاعمالمی‌گردد. ازآنجاکهدرحقوقکشورایرانبابمستقلیکهبهبیاناحکاموشرایطوآثارچنیننظریه‌ایپرداختهباشدمشاهدهنمی‌گرددودرکتبحقوقیمانیزاساتیدوحقوقدانانبهطورمجزاایننظریهراموردبحثقرارنداده‌اندجایگاهایندکتریندرسیستمحقوقیکشورمابهطوردقیقمشخصنمی‌باشد. مقالهحاضرشدهدرصددتطبیقمفهوم،شرایطتحققوآثاراستنادبهایندکترینارائهشدهتوسطحقوقدانانکشورانگلستانبااصولومقرراتونظریاتاساتیدحقوقکشورایراناستکهدرنهایتمنجربهروشنشدنجایگاهایندکتریندرحقوقایرانخواهدشد.

لینک کمکی