فایل ورد (word) مقاله رويکرد تفسيري بافت‌گرايي و کاربرد آن در تفسير متون ديني (قرآن) و تفسير متون حقوقي (قوانين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله رويکرد تفسيري بافت‌گرايي و کاربرد آن در تفسير متون ديني (قرآن) و تفسير متون حقوقي (قوانين) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله رويکرد تفسيري بافت‌گرايي و کاربرد آن در تفسير متون ديني (قرآن) و تفسير متون حقوقي (قوانين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله رويکرد تفسيري بافت‌گرايي و کاربرد آن در تفسير متون ديني (قرآن) و تفسير متون حقوقي (قوانين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله رويکرد تفسيري بافت‌گرايي و کاربرد آن در تفسير متون ديني (قرآن) و تفسير متون حقوقي (قوانين) :
تعداد صفحات :42

درتفسیریکمتنعواملگوناگونیماننداثر،مولف،مخاطبو .... موثرهستندکهدرتفسیریکمتناگروزنرابهاوضاعواحوالبدهیمبانظریهبافت­گراییروبرومی­شویم. بافتاثرشاملبافتمتنیوموقعیتیمی­شود. بافتمتنی(textual context) پیرامونمتنبرگزیدهاستوبافتموقعیتی(situational context)فضاییاستکهزباندرآنجریاندارد. بافتمتنیازدوسومی­تواندبرمعنایکلیمتناثرگذارد: یکیاثرگذاریبرپیشفهمخوانشگرمتنیعنیانتظارهاوپیش انگاره­هایاو،دیگریتداعیوارتباطیافتنعناصریازبافتمتنیباعناصردیگرازمتنیکهخوانشمی­شودودرنتیجهاثرگذاریبرمعنایآنها. بافتموقعیتیتفسیربراساسعواملموثرجهانممکن،زمان،مکان،مخاطب،گویندهومورداشارهاست. درتفسیرمتوندینیمی­تواندرروشتفسیرقرآنبهقرآنکاربردبافتمتنیودرتفسیرقرآنباتوجهبهشاننزول،کاربردبافتموقعیتیرادیدودراینمقالهتلاشبراینخواهدبودکهبعدازبیانمفهومبافتوانواعبافت­گراییوباتوجهبهکاربردآندرتفسیرمتوندینی (قرآن)،کاربردآنرادرتفسیرمتونحقوقی (قانون) موردبررسیقراردهیم.

لینک کمکی