فایل ورد (word) مقاله نئوليبراليسم و همگرايي جهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله نئوليبراليسم و همگرايي جهاني دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله نئوليبراليسم و همگرايي جهاني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله نئوليبراليسم و همگرايي جهاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله نئوليبراليسم و همگرايي جهاني :
تعداد صفحات :33

پس از رکود اقتصادی دهه 1970 ، الگوی جدیدی ب هنام نئولیبرالیسم با ت یکه بر اصول لیبرالیسم کلاسیک، راهکارجدیدی در مورد شیو ههایی در اقتصاد سیاسی ارائه نمود که با تأ یکد بر گشودن راه برای تحقق آزاد یهای کارآفرینانهو مهار تهای فردی در چارچوبی نهادی که از ویژگ یهای آن حمایت از حقوق مال یکت خصوصی قدرتمند، بازارهایآزاد همراه با دولتی حداقل که وظیفه آن در جهت ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادی مناسب با عملکرد آن الگو بود راب هعنوان ابزاری کارآمد مورد توجه قرار داد. این تفکر که در پاسخ ب هناکارآمدی دولت رفاه و شرایط ب هوجود آمد هایهمچون بحران اقتصادی ب هوقوع پیوست، خود موجبات شک لگیری انواع جدیدی از ارتباطات در سطوح مختلف وگسترش همکاری میان کشورهای بلوک غرب گردید که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساب ق، جهان شاهددگرگونی و تحول در روابط میان کشورهای جهان و توسعه این قبیل همکار یها از جمله میان کشورهای رها شدهاز کمونیسم م یباشد. در این راستا مقاله حاضر بر آن است که با توجه ب هتحولات ب هوجود آمده متأثر از نئولیبرالیسمدر نظام بی نالملل از دهه 1980 تاکنون و مؤلف ههای مورد تأ یکد آن، میزان ارتباط و تأثیرگذاری این جریان را باگسترش و پیدایش انواع نوین همکاری میان کشورها در حوز ههای مختلف که ب هسمت افزایش همگرایی جهانی درحرکت م یباشد، مورد بررسی قرار دهد.

لینک کمکی