فایل ورد (word) مقاله گراي شهاي فراآتلانت کيي و سياست جديد خاورميان هاي فرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله گراي شهاي فراآتلانت کيي و سياست جديد خاورميان هاي فرانسه دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله گراي شهاي فراآتلانت کيي و سياست جديد خاورميان هاي فرانسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله گراي شهاي فراآتلانت کيي و سياست جديد خاورميان هاي فرانسه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله گراي شهاي فراآتلانت کيي و سياست جديد خاورميان هاي فرانسه :
تعداد صفحات :46

ابراز مخالفت و فاصله گرفتن فرانسه از سیاست های ی کجانبه گرایانه امر کیا بر مبنای اصول گلیستی خود، درزمان ریاس تجمهوری ژاک شیراک، باعث واگرایی این دو کشور غربی از کیدیگر، افزایش هزینه های سیاستخارجی فرانسه و تا حدی تضعیف نقش این کشور در تحولات خاورمیانه شد. ناکارآمدی سیاس تهای گلیستیفرانسه بر اثر تغ ییر شرایط بی نالمللی، ظهور قدر تهای جدید در کنار سلطه امر کیا، برخورد تمد نها و از جملهدرگیر یهای اسلام و غرب و جهانی شدن اقتصاد موجب بازنگری نسل جدید سیاس تمداران فرانسوی درسیاست خارجی این کشور و نهایتاً همگرایی فرانسه با امر کیا در قالب سیاست های فراآتلانت کیی گردید.نوشتار حاضر با تحلیل و ارزیابی دلایل شکل گیری سیاست خارجی جدید فرانسه نشان م یدهد که گسستاز اصول گلیستی و همگرایی فرانسه با امر کیا در سیاست خارجی ب هویژه در خاورمیانه اصولاً بر مبنای عمل گراییو نه تعریف دقیق اهداف و راهبردهای این کشور در هماهنگی با شرایط جدید بی نالمللی صورت گرفته است،در عین حال همین دیپلماسی دوران گذار فرانسه نتایج مثبتی مانند کاهش هزینه های سیاست خارجی و ارتقایجایگاه این کشور در خاورمیانه را ب هدنبال داشته است.

لینک کمکی