فایل ورد (word) مقاله تأثير نوع جرم، اهميت و محل ارتکاب آن بر عدم گزارش جرايم از جانب افراد به ضابطان دادگستري و مقامات قضايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تأثير نوع جرم، اهميت و محل ارتکاب آن بر عدم گزارش جرايم از جانب افراد به ضابطان دادگستري و مقامات قضايي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تأثير نوع جرم، اهميت و محل ارتکاب آن بر عدم گزارش جرايم از جانب افراد به ضابطان دادگستري و مقامات قضايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تأثير نوع جرم، اهميت و محل ارتکاب آن بر عدم گزارش جرايم از جانب افراد به ضابطان دادگستري و مقامات قضايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تأثير نوع جرم، اهميت و محل ارتکاب آن بر عدم گزارش جرايم از جانب افراد به ضابطان دادگستري و مقامات قضايي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

ازمهم­ترینمشکلاتیکهامروزهنظامعدالتکیفریباآنمواجهمی­باشدمشکلعدمگزارشجرایمازجانبافرادبهضابطاندادگستریومقاماتقضاییاست. نتایجحاصلازپیمایش­هایصورتپذیرفتهدرکشورهایمختلفنشانمی­دهدکهعواملمختلفیگزارشجرایمراتحت­تأثیرقرارمی‌دهدومنجربهعدماعلامجرایمارتکابیتوسطافرادبهمقاماتذیصلاحمی‌گردد. یکیازعواملیکههرسالهمیزانگزارشجرایمرادستخوشتغییروتحولمی­کند،نوعجرایمارتکابیاست. درحالیکههرسالهمیزانبالاییازجرایمعلیهاموالبهضابطاندادگستریومقاماتقضاییگزارشمی‌گردند،درجرایمجنسی،تمامیکشورهاباعدمتمایلافرادبهاعلامجرممواجههستند. گاهینیزجرایمبدونبزهدیدههستند،بهاینمعنیکهدارایبزهدیده‌یواقعیوقابلشناسایینمی­باشند. درمواقعیکهچنینجرایمیارتکابمی‌یابندباتوجهبهاینکهاغلببهدلایلمتعدد،مثلعدمآگاهیآسیبدیدهازوقوعجرمشاکیوجودندارد،تاجرمراگزارشنماید،افزایشمواردعدماعلامجرایمدرسطحبالایی،قابلمشاهدهاست.اهمیتجرمازمنظربزهدیدهنیزازدیگرعواملتأثیرگذاردرمیزانگزارشجرایماست. زمانیکهجرمیعلیهتمامیتجسمانیافراداتفاقمی‌افتدویاخسارت­هایجانیومالیناشیازجرمقابلتوجهاستیامرتکبجرمدرارتکابآنازاسلحهاستفادهکردهاست،افرادبااعتقادبهمهمبودنجرمسعیبرآندارندتاباگزارشجرایمبهضابطاندادگستریویامقاماتقضاییدرصددپیگیریآنبرآیند. محلارتکابجرمنیزیکیدیگرازعواملمؤثربرعدمگزارشجرایمازجانببزهدیدگانبهمقاماتقضاییوضابطاندادگستریاست. نتایجحاصلازپژوهش‌هانشانمی‌دهد،بستهبهاینکهجرمدرمدرسه،محلکار،خانهویااماکنعمومیواقعگردد،تمایلافرادبهگزارشجرممتفاوتاست. ازآنجاییکهاتخاذهرگونهبرنامهو تدبیریدرسیاستجناییبرایمبارزهباپدیده‌یبزه­کاری،زمانیکاراییلازمراخواهدداشتکهمبتنیبرآگاهیازکمیتوکیفیتبزه­کاریوبهتبعآنبزهدیدگیدرجامعه،به­ویژهآمارصحیحوقابلاعتمادازآنباشدوعدمگزارشجرایممانعیجدیبرسرراهاینهدفاست،بنابراینشناساییعواملعدمگزارشجرمارتکابیازجانبافرادوارائه‌یراهکارهاییجهتبرطرفساختنآن‌هامی‌تواندبهموفقیتواعتباربیشترنظامعدالتکیفریونهادهایذی­ربطمنجرگرددوسیاستجناییرادراتخاذبرنامه­هاییکارآمدجهتمبارزهباپدیده‌یبزه­کارییاریدهد.

لینک کمکی