فایل ورد (word) مقاله ارزيابي فراواني آرکوباکتر بوتزلر ي در گوشت ماکيان عرضه شده در مراکز فروش شهرستان تنکابن با استفاده از تکنيک هاي کشت و PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله ارزيابي فراواني آرکوباکتر بوتزلر ي در گوشت ماکيان عرضه شده در مراکز فروش شهرستان تنکابن با استفاده از تکنيک هاي کشت و PCR دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ارزيابي فراواني آرکوباکتر بوتزلر ي در گوشت ماکيان عرضه شده در مراکز فروش شهرستان تنکابن با استفاده از تکنيک هاي کشت و PCR  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ارزيابي فراواني آرکوباکتر بوتزلر ي در گوشت ماکيان عرضه شده در مراکز فروش شهرستان تنکابن با استفاده از تکنيک هاي کشت و PCR،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ارزيابي فراواني آرکوباکتر بوتزلر ي در گوشت ماکيان عرضه شده در مراکز فروش شهرستان تنکابن با استفاده از تکنيک هاي کشت و PCR :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :10

مقدمه: جنس آرکوباکتر همراه با کمپیلوباکتر در خانواده کمپیلوباکتریاسه قرار دارد .آرکوباکترها باکتری های گرم منفی، بدون اسپور و میکروآئروفیلیک هستند که به وسیله رشد در حضور اکسیژن و دماهای پایین از جنس کمپیلوباکتر متمایز می شوند. این باکتری ها میله ای، به و یا مارپیچی شکل هستند. Sشکل آرکوباکتر بوتزلری رایج ترین گونه این جنس است به عنوان پاتوژن زئونوز و نوظهور شناخته شده است. هدف اصلی از این مطالعه ارزیابی فراوانی آرکوباکتر بوتزلری از گوشت ماکیان عرضه شده در مراکز فروش در شهرستان تنکابن بود. مواد و روش ها: جهت جداسازی از تکنیک استاندارد کشت و به منظور تعیین هویت و شناسایی از تست های فنوتایپینگ استفاده گردید. با و تکثیر ژن اختصاصی PCRاستفاده از آزمون آرکوباکتر تایید تست های فنوتایپینگ صورت پذیرفت. یافته نمونه گوشت ماکیان از خرده فروشی 95 ها: در مجموع های تنکابن جمع آوری و با هدف بررسی حضور گونه آرکوباکتر بوتزلری مورد آزمایش قرار گرفتند. بر پایه آزمون %) به 12/63 نمونه مورد مطالعه ( 95 نمونه از 12 های کشت آرکوباکتر بوتزلری آلوده بودند. هم چنین نتایج فنوتایپینگ را تائید نمود. PCRتکنیک نتیجه گیری: گرچه این باکتری تقریباً از تمامی مخازن محیطی جدا شده است، اما میتوان ماکیان را مخازن اصلی آرکوباکتر ها دانست. از این رو حضور این باکتری بیماریزا در گوشت ماکیان منطقه مورد تحقیق می تواند احتمال انتقال این عامل بیماری زا را به انسان از طریق مصرف محصولات غذایی افزایش دهد.

لینک کمکی