فایل ورد (word) مقاله تأثير اسيدساليسيليک و صمغ عربي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي ميوه کنارهندي در مدت انبارماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله تأثير اسيدساليسيليک و صمغ عربي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي ميوه کنارهندي در مدت انبارماني دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تأثير اسيدساليسيليک و صمغ عربي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي ميوه کنارهندي در مدت انبارماني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تأثير اسيدساليسيليک و صمغ عربي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي ميوه کنارهندي در مدت انبارماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تأثير اسيدساليسيليک و صمغ عربي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي ميوه کنارهندي در مدت انبارماني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

مقدمه: کنارهندی از جمله میوه های مهم مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر می باشد .این تحقیق به منظور بررسی اثر اسیدسالیسیلیک و صمغ عربی بر برخی ویژگی Ziziphus ( های کمی و کیفی پس از برداشت میوه کنارهندی . )انجام شد mauritina Lam مواد و روش ها: میوه ها پس از شستشو تحت تاثیر غلظت صمغ ،)4mMو2mM ،1mM( های مختلف اسیدسالیسیلیک 10 و 5( عربی دقیقه غوطه 15 درصد )و شاهد (آب مقطر) به مدت ور و سپس بسته منتقل شدند .میوه 4°C بندی شدند و به یخچال با دمـای 30 ها طی روزه از یخچال خارج شدند و ویژگی 7روز و در فواصل زمانی هایی مانند درصد کاهش وزن، سفتی، رنگ، اسیدیته و میزان آسکوربیک اسید . تکرار انجام شد 3 ارزیابی گردید .آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملأ تصادفی در یافته )و صمغ 2mM( ها: میزان اسیدیته در تمامی تیمارها به جز اسیدسالیسیلیک درصد بیشتر از نمونه 5 )در سطح 10%( عربی های شاهد بودند .صمغ )بیشترین سفتی را در پایان آزمایش نشان داد گرچه تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. اسیدسالیسیلیک در هر سه 10%( عربی درصد معنی 1 )در سطح 4mM( غلظت باعث حفظ وضعیت ظاهری میوه شد. اسیدسالیسیلیک در غلظت دار و بهترین تیمار در جلوگیری از )تأثیر کمتری در تبدیل رنگ سبز به زرد (زاویه هیو )داشت .از بین تیمارهای مورد استفاده صمغ 2mM( پوسیدگی بود و در غلظت عربی . )تأثیر بیشتری در جلوگیری از کاهش وزن داشت 10%( نتیجه گیری: نتایج نشان داد اسیدسالسیلیک و صمغ عربی نقش مؤثری در حفظ وضعیت ظاهری، درخشندگی و جلوگیری از پوسیدگی میوه کنارهندی دارد و صمغ )نسبت به سالسیلیک اسید نقش موثرتری در سفتی میوه و جلوگیری از کاهش وزن میوه داشته 10%( عربی است.

لینک کمکی