فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان رعايت اخلاق رسانهاي در روزنامه همشهري از ديدگاه دانشجويان رشته علوم ارتباطات و روزنامه نگاري دانشگاه علامه طباطبايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان رعايت اخلاق رسانهاي در روزنامه همشهري از ديدگاه دانشجويان رشته علوم ارتباطات و روزنامه نگاري دانشگاه علامه طباطبايي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان رعايت اخلاق رسانهاي در روزنامه همشهري از ديدگاه دانشجويان رشته علوم ارتباطات و روزنامه نگاري دانشگاه علامه طباطبايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان رعايت اخلاق رسانهاي در روزنامه همشهري از ديدگاه دانشجويان رشته علوم ارتباطات و روزنامه نگاري دانشگاه علامه طباطبايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان رعايت اخلاق رسانهاي در روزنامه همشهري از ديدگاه دانشجويان رشته علوم ارتباطات و روزنامه نگاري دانشگاه علامه طباطبايي :
تعداد صفحات :16

پژوهش حاضر تحت عنوان " بررسی میزان رعایت اخلاق رسانهای در روزنامه همشهری از دیدگاه دانشجویان رشته علوم ارتباطات و1393 انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی - روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی" در سال تحصیلی 1392است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیهدانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی تهران که در93 در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند، که تعداد آنها 1280 نفر اس ت. در این تحقیق از روش - طول سال تحصیلی 92نمونه گیری تصادفی استفاده شده است، برای برآورد حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شده که حجم نمونه برابر 384نفر میباشد.بررسی نتایج تحقیق نشان داد که بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و رضایت از آزادی بیان همبستگی منفی و ضعیف ( 0,144 ) وجودداشته و این رابطه در سطح 95 درصد اطمینان تایید شده است، بین میزان رعایت آزادی بیان و رعایت اخلاق رسانه ای در این روزنامهدر بین پاسخگویان رابطه معنادار وجود دارد، با ضریب همبستگی شدیدی ( 0,736 ) و معنادار وجود داشته است، رابطه بین میزانصحت اطلاعات روزنامه همشهری و رعایت اخلاق رسانهای با ضریب همبستگی شدید ( 0,774 ) و سطح معناداری 99 درصد اطمینانتایید شد، بین میزان رعایت حریم خصوصی توسط روزنامه همشهری و رعایت اخلاق رسانه ای با شدت همبستگی ( 0,427 ) و 99درصد اطمینان تایید شده است. همچنین بین کیفیت اطلاع رسانی، توجه به هویت دینی و ملی، میزان پرهیز از تضاد منافع و رعایتاخلاق رسانهای رابطه معنادار وجود داشته است.

لینک کمکی