فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل سياسي موثر در توسعهي آزادي مطبوعات در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل سياسي موثر در توسعهي آزادي مطبوعات در ايران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل سياسي موثر در توسعهي آزادي مطبوعات در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل سياسي موثر در توسعهي آزادي مطبوعات در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل سياسي موثر در توسعهي آزادي مطبوعات در ايران :
تعداد صفحات :24

بررسی تاریخ مطبوعات در ایران نشاندهنده این مساله است که روزنامه های ما - به جز زمان های کوتاهی- از آزادی بی بهره بوده اند.به اعتقاد مک کوئیل آزادی مطبوعات، میزان آزادی که رسانه از آن برخوردار است و همچنین میزان آزادی شهروندان در دسترسی بهمحتوای رسانه را در بر می گیرد. واضح است که عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بسیاری بر این مقوله تاثیرگذارند که در اینپژوهش به بررسی عوامل سیاسی تاثیرگذار در توسعه آزادی مطبوعات می پردازیم. در واقع هدف اصلی تحقیق شناسایی میزان تحققعوامل سیاسی تاثیرگذار در توسعه آزادی مطبوعات در ایران است. به این منظور با بهره گیری از روش پیمایشی و ساخت پرسشنامهیپژوهشگرساخته با دسته بندی عوامل سیاسی به مولفه های محتوای قوانین مطبوعاتی، محتوای قانون اساسی، استراتژی مطبوعاتیتکگروهی و رگرسیون چندمتغیری به بررسی توان پیش t دولتها و رشد یافتگی جامعه مدنی و همچنین با استفاده از مدلهای آماریبینی آزادی مطبوعات از طریق متغیرهای یاد شده و میزان تحقق هر یک از مولفه های یاد شده از دید پاسخگویان پرداخته شده است .لازم به دکر است که جامعه آماری این تحقیق روزنامه نگاران شاغل در روزنامه های ایران را دربرمی گیرد.استراتژی مطبوعاتی دولتها ،« قانون مطبوعات » یافته ها نشان می دهند که از دیدگاه نمونههای تحقیق، میزان تحقق مولفه های مرتبط باپایین تر از حد متوسط است. هر چند به اعتقاد آنها میزان تحقق مولفه های حمایت از « توسعه آزادی مطبوعات » و رشد جامعه مدنی درآزادی بیان و مطبوعات، واگذاری مطبوعات به بخش خصوصی و عدم تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران بالاتر از حدمتوسط استولی به عدم اجرای مفاد مرتبط در این قانون اذعان دارند.استراتژی » ،« قانون اساسی » ،« قانون مطبوعات » از طریق « آزادی مطبوعات » علاوه بر این رگرسیون چندمتغیری جهت پیش بینیاستراتژی » ،« قانون اساسی » ،« قانون مطبوعات » نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین « رشد جامعه مدنی در ایران » و « مطبوعاتی دولتهاآزادی » مشاهده می شود. به عبارتی دیگر توان پیش بینی α=0/ در سطح 01 « آزادی مطبوعات » با « رشد جامعه مدنی » و « مطبوعاتیوجود دارد. « رشد جامعه مدنی در ایران » و « استراتژی مطبوعاتی دولتها » ،« قانون اساسی » ،« قانون مطبوعات » از طریق « مطبوعات

لینک کمکی