فایل ورد (word) مقاله بررسي نقش برنامه‌هاي آموزشي و سريال‌هاي شبکه 5 تلويزيون در آموزش مهارت‌هاي شهروندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي نقش برنامه‌هاي آموزشي و سريال‌هاي شبکه 5 تلويزيون در آموزش مهارت‌هاي شهروندي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي نقش برنامه‌هاي آموزشي و سريال‌هاي شبکه 5 تلويزيون در آموزش مهارت‌هاي شهروندي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي نقش برنامه‌هاي آموزشي و سريال‌هاي شبکه 5 تلويزيون در آموزش مهارت‌هاي شهروندي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي نقش برنامه‌هاي آموزشي و سريال‌هاي شبکه 5 تلويزيون در آموزش مهارت‌هاي شهروندي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

دراین تحقیق در راستای بررسی نقش برنامه­های آموزشی و سریال­های شبکه 5 تلویزیون در آموزش مهارت­های شهروندی، دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات دانشجویان رشته علوم ارتباطات تهران مرکز از دیدگاه­های ارائه شده از سوی آنها، استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان رشته علوم ارتباطات تهران مرکز است. در تحقیق حاضر، از روش نمونه­گیری تمام شماری وهدفمند استفاده شده است. بدین ترتیب تعداد کل جامعه آماری به­عنوان نمونه انتخاب شده است. این پژوهش از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه اجرا از نوع پیمایشی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از نوع میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد که شامل 35 گویه بوده و توسط محقق تنظیم گردیده است و اعتبار آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 74/0 برآورد گردیده است که بیانگر اعتبار بالای ابزار اندازه‌گیری است. محقق در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش پرداخته است، تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. توصیف داده‌ها در دو بخش متغیرهای زمینه‌ای و متغیرهای اصلی با استفاده از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در قالب جداول ارائه شده و از آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف و t یک جامعه برای تست فرضیه­ها استفاده شده است.

لینک کمکی