فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از تلفن همراه با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجويان مورد مطالعه : دانشجويان دانشکده علوم انساني واحد تهران شرق (قيام دشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از تلفن همراه با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجويان مورد مطالعه : دانشجويان دانشکده علوم انساني واحد تهران شرق (قيام دشت) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از تلفن همراه با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجويان مورد مطالعه : دانشجويان دانشکده علوم انساني واحد تهران شرق (قيام دشت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از تلفن همراه با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجويان مورد مطالعه : دانشجويان دانشکده علوم انساني واحد تهران شرق (قيام دشت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از تلفن همراه با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجويان مورد مطالعه : دانشجويان دانشکده علوم انساني واحد تهران شرق (قيام دشت) :
تعداد صفحات :22

این پژوهش بررسی رابطه استفاده از تلفن همراه با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعهآماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی به تعداد 4383 ، حجم نمونه 384 ،روش تحقیق از نوع پیمایشی و بهتجزیه و تحلیل و به spss صورت تصادفی ساده،ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه، وداده های خام پژوهش با استفاده از نرم افزاردست آمده است.بدین منظور 5 فرضیه مطرح شد نتایج تحقیق در خصوص کاهش یا افزایش اعتماد بنفس با توجه به آزموندوجمله ای، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود. در مورد استفاده از تلفن همراه و رشد مهارت های کلامیدر ارتباطات چهره به چهره نتایج بدست آمده نشان می دهند که طبق آزمون دوجمله ای با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیهتحقیق تأیید می شود.در مورد استفاده از تلفن همراه و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره طبق نتایج بدستآمده طبق آزمون دوجمله ای، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود. در مورد استفاده از تلفن همراه وکاهش مهارت گوش دادن در فرد نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأییدمی شود. در مورد استفاده از تلفن همراه و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود.

لینک کمکی