فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه يک سيما و مشارکت سياسي (موردمطالعه دانشجويان دانشگاه تهران شرق)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه يک سيما و مشارکت سياسي (موردمطالعه دانشجويان دانشگاه تهران شرق) دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه يک سيما و مشارکت سياسي (موردمطالعه دانشجويان دانشگاه تهران شرق)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه يک سيما و مشارکت سياسي (موردمطالعه دانشجويان دانشگاه تهران شرق)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه يک سيما و مشارکت سياسي (موردمطالعه دانشجويان دانشگاه تهران شرق) :
تعداد صفحات :43

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیماو مشارکت سیاسی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده ها به شیوه پیمایش صورت گرفته است .جامعه آماری تحقیق، کل دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران شرق به تعداد 3133 نفر بود و به منظور تعیین حجم نمونه ،نمونه ای به تعداد 100 نفر با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد. ابتدا حسب رشته تحصیلی نمونه گیری طبقه ای، سپس با توجه بهجمعیت هر گروه نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. پرسشنامه محقق ساخته 25 مولفه ای که در قالب سؤالات باز و بسته مبتنی برتجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می SPSS طیف لیکرت تنظیم شده است و داده های تحقیق با استفاده از نرم افزاردهد بین میزان استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیما و میزان مشارکت سیاسی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، این فرضبراین اساس بیان شده است که با افزایش مشارکت سیاسی میزان استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سی ما افزایش می یابد . بدینترتیب با 95 درصد اطمینان می توان قضاوت نمود که به هر اندازه که دانشجویان مورد بررسی بیشتر از اخبار ساعت 21 شبکه یکسیما استفاده کنند به همان اندازه نیز میزان مشارکت سیاسی درآنها بالاتر بوده است و بالعکس.

لینک کمکی