فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان بهرهمندي دانشجويان کارشناسي رشته ارتباطات اجتماعي شهر تهران از برنامه هاي شبکههاي راديويي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان بهرهمندي دانشجويان کارشناسي رشته ارتباطات اجتماعي شهر تهران از برنامه هاي شبکههاي راديويي ايران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان بهرهمندي دانشجويان کارشناسي رشته ارتباطات اجتماعي شهر تهران از برنامه هاي شبکههاي راديويي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان بهرهمندي دانشجويان کارشناسي رشته ارتباطات اجتماعي شهر تهران از برنامه هاي شبکههاي راديويي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان بهرهمندي دانشجويان کارشناسي رشته ارتباطات اجتماعي شهر تهران از برنامه هاي شبکههاي راديويي ايران :
تعداد صفحات :21

هدف از انجام تحقیق حاضر شناخت میزان بهره مندی دانشجویان رشته ارتباطات اجتماعی شهر تهران از شبکه های رادیویی ایراناست. برای انجام این تحقیق در مراحل اولیه منابع موجود در رابطه با موضوع مطالعه و بررسی شده است، مهمترین نظریه هایی که دراین تحقیق آمده است نظریه های مخاطب شناسی است.چارچوب نظری تحقیق شامل نظریه استفاده و خشنودی و نظریه کارکرد رسانهمی شود. میزان بهره مندی از شبکه های رادیویی متغیر وابسته و میزان اوقات فراغت، زمان استفاده، مکان استفاده و میزان رضایت ازشبکه های رادیویی مهمترین متغیرهای مستقل تحقیقند.روش تحقیق پیمایش و تکنیک چمع آوری داده ها پرسشنامه است . جامعهآماری در این تحقیق شامل 1294 دانشجوی کارشناسی رشته ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و شرق است،حجم نمونه نیز با توجه به فرمول کوکران 204 به دست آمده است و نمونه گیری به روش احتمالی طبقه بندی شده صورت گرفتهتجزیه و تحلیل شده اند. مهمترین نتایج تحقیق نشان می دهد که : SPSS است.و در آخر داده های به دست آمده از طریق نرم افزار- بین دو متغیر میزان استفاده از رادیو و میزان رضایت از برنامه های آن همبستگی وجود دارد. با بالا رفتن میزان استفاده از رادیو، میزانرضایت از برنامه های رادیو نیز بیشتر می شود و برعکس.- بین میزان استفاده از رادیو و میزان اوقات فراغت همبستگی معناداری وجود ندارد.- بین دو متغیر انواع استفاده از برنامه های رادیویی و میزان استفاده از رادیو تفاوت معناداری وجود ندارد.- بین دو متغیر جنسیت و انواع استفاده از برنامه های رادیویی تفاوت معناداری وجود دارد.- میان دو متغیر مکان گوش دادن به رادیو ومیزان استفاده از شبکه های رادیویی تفاوت معناداری وجود ندارد.- میان دو متغیر زمان گوش دادن به رادیو ومیزان استفاده از شبکه های رادیویی تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی