فایل ورد (word) مقاله تاثير بازي هاي رايانه اي برپرخاشگري بازيکنان حرفه اي نوجوان پسر گروه سني 16 تا 20 سال شهرکرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تاثير بازي هاي رايانه اي برپرخاشگري بازيکنان حرفه اي نوجوان پسر گروه سني 16 تا 20 سال شهرکرج دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تاثير بازي هاي رايانه اي برپرخاشگري بازيکنان حرفه اي نوجوان پسر گروه سني 16 تا 20 سال شهرکرج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تاثير بازي هاي رايانه اي برپرخاشگري بازيکنان حرفه اي نوجوان پسر گروه سني 16 تا 20 سال شهرکرج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تاثير بازي هاي رايانه اي برپرخاشگري بازيکنان حرفه اي نوجوان پسر گروه سني 16 تا 20 سال شهرکرج :
تعداد صفحات :21

تاثیر بازیهای رایانه ای بر شخصیت رفتار و خلق و خوی نوجوانان دغدغه ای است که همواره بحث و جدلهای زیادی را در جامعهبرانگیخته ومتعاقبا زمینه های برای انجام پژوهشهای اجتماعی و نقد و بررسی این موضوع فراهم ساخته است. تحقیق حاضر می کوشددر کنار آشنا ساختن با فضای مجازی و بازی های رایانه ای ،تاثیرات آنها را بر رفتار و خلق و خوی نوجوانان نشان دهد .هدف20 سال شهرکرج است . تحقیق به - پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری بازیکنان حرفه ای پسر نوجوان 16روش علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری تحقیق موردنظر کلیه بازیکنان حرفه ای نوجوان گیم نت شهر کرج که حجم آن 135نفر می باشد.که براساس نمونه گیری به عمل آمده با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 100 نفر تعیین شده اند. به طوری که تعداد15 گیم نت درمنطقه کرج شناسایی شد.وازاین 15 گیم نت 3 گیم نت وجودداشت که بازیکنان حرفه ای جهت بازی مراجعهمی کردند.ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری و پرسشنامه بازیهای رایانه ای ساخته شدهمحقق استفاده شده است.دراین تحقیق داده های حاصل از گردآوری پرسشنامه ها به دوطریق موردتجریه وتحلیل قرارگرفتهاند.درمرحله نخست داده ها به شیوه آمار توصیفی،که دراین قسمت از طریق جداول ونمودارهابه توصیف آنهاپرداخته شد.ودرمرحلهدیگر از طریق آزمونهای آماری مناسب بین مولفه های بازیهای رایانه ای وپرخاشگری در بازیکنان حرفه ای بررسی شده است .برایتحلیل آماری از تحلیل کوواریانس آنوا استفاده شد.یافته ها:نتایج نشان داد که نوع بازیهای رایانه ای بر پرخاشگرشدن نوجوانانتاثیرداردومعنادار بوده است. ونوع بازیهای رایانه ای بر تمام مولفه های پرخاشگری به جز خصومت تفاوت معنادار بوده است وتاثیرداشته است.همچنین مدت زمان استفاده از بازیهای رایانه ای برپرخاشگری بازیکنان حرفه ای نوجوان وتمام مولفه های آن بی معنا بودهاست.بنابراین می توان نتیجه گرفت که کسانی که به صورت حرفه ای بازی می کنند کلا پرخاشگر می شوند .ودر نهایت تاثیرتحصیلات بازیکنان رایانه ای بر پرخاشگری که دانشجویان از پرخاشگری جسمانی بیشتری برخوردارهستند.نتیجه گیری :نتایج لزومآموزش صحیح استفاده از بازیهای رایانه ای با توجه به نوع بازی ومدت زمان استفاده آن رانشان می دهد.چراکه آموزش باعث کاهشپرخاشگری ودرنهایت ارتقاء سلامت روحی را به دنبال دارد

لینک کمکی