فایل ورد (word) مقاله عوامل اجتماعي مؤثر در تأثيرپذيري کودکان از تلويزيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله عوامل اجتماعي مؤثر در تأثيرپذيري کودکان از تلويزيون دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله عوامل اجتماعي مؤثر در تأثيرپذيري کودکان از تلويزيون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله عوامل اجتماعي مؤثر در تأثيرپذيري کودکان از تلويزيون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله عوامل اجتماعي مؤثر در تأثيرپذيري کودکان از تلويزيون :
تعداد صفحات :24

در این تحقیق به بررسی فایل ورد (word) مقاله عوامل اجتماعي مؤثر در تأثيرپذيري کودکان از تلويزيون پرداخته شده است و سؤال اصلی تحقیق حاضر بدین ترتیب مطرح شد که به چه میزان عوامل اجتماعی در تاثیرپذیری کودکان از تلویزیون مؤثر است؟ روش تحقیق توصیفی از نوعزمینهیابی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را والدین تمامی کودکان مونث و مذکر شهر تهران که در مقطع پیشدبستانی قراردارند، تشکیل میدهند که از این تعداد 150 نفر بهعنوان نمونه ( 30 نفر از شمال تهران، 30 نفر جنوب، 30 نفر شرق، 30 نفر غرب و 30نفر مرکز) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه محققساخته عوامل اجتماعی می باشد که دارای 28 سؤال 50 است. پرسشنامه حاضر در 4 حیطه عوامل / گزینهای است و با توجه به طیف لیکرت اندازهگیری میشود و دارای ضرایب بالاتر از 70t خانوادگی، اجتماعی، محیط آموزشی و رسانه بررسی میشود. در نهایت، پس از جمعآوری پرسشنامهها با استفاده از مدل آماریتک گروهی به آزمون سؤالهای تحقیق پرداخته شد و یافتههای تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی در تأثیرپذیری کودکان ازتلویزیون مؤثرند.

لینک کمکی