فایل ورد (word) مقاله بررسي ارتباط بين سلامت روان و تفکر انتقادي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز در سال 91

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي ارتباط بين سلامت روان و تفکر انتقادي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز در سال 91 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي ارتباط بين سلامت روان و تفکر انتقادي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز در سال 91  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي ارتباط بين سلامت روان و تفکر انتقادي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز در سال 91،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي ارتباط بين سلامت روان و تفکر انتقادي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز در سال 91 :
تعداد صفحات :17

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه تهران مرکز واحد ولی عصر91 بوده است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی - در سال تحصیلی 92دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (مجتمع ولی عصر)می باشد .حجم جامعه آماری دانشجویان 330 نفربود که بر اساس جدول مورگانتعداد 180 نفربه صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه به آنها داده شد.ابزار گردآوری داده های پژوهش متشکل از دو پرسشنامهاستانداردتفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ بوده است.تحقیق از نوع همبستگی بوده و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس آزمون ضریب همبستگی بوده است.نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد علائم جسمانی فقط با نمره کلتفکر انتقادی رابطه مستقیم معناداری دارد ولی با عوامل آن رابطه معناداری ندارد. و اختلال کارکرد اجتماعی با عامل تحلیل ارزیابیاستدلال قیاسی و استدلال استقرایی و نمره کل تفکر انتقادی رابطه معناداری دارد همچنین اضطراب با هیچ یک از عوامل تفکرانتقادی رابطه معناداری ندارد و افسردگی با هیچ یک از عوامل تفکر انتقادی رابطه معناداری ندارد .

لینک کمکی