فایل ورد (word) مقاله امکان سنجي پياده سازي روابط عمومي الکترونيک دردانشگاه آزاد اسلامي(موردمطالعه: واحد تهران شرق- قيام دشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله امکان سنجي پياده سازي روابط عمومي الکترونيک دردانشگاه آزاد اسلامي(موردمطالعه: واحد تهران شرق- قيام دشت) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله امکان سنجي پياده سازي روابط عمومي الکترونيک دردانشگاه آزاد اسلامي(موردمطالعه: واحد تهران شرق- قيام دشت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله امکان سنجي پياده سازي روابط عمومي الکترونيک دردانشگاه آزاد اسلامي(موردمطالعه: واحد تهران شرق- قيام دشت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله امکان سنجي پياده سازي روابط عمومي الکترونيک دردانشگاه آزاد اسلامي(موردمطالعه: واحد تهران شرق- قيام دشت) :
تعداد صفحات :29

امروزه در جوامع پیشرفته سازمان ها با استراتژی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در قلمرو اهداف خود در حرکتهستند. در این میان روابط عمومی در هر سازمان یکی از اساسی ترین و مهم ترین واحد سازمانی به منظور اطلاع رسانی و پل ارتباطیقوی مابین کارکنان سازمان و محیط بیرونی سازمان نقش ایفا می کنند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی (پیمایشی) بوده و در آناز طریق پرسشنامه های محقق ساخته که نخست روایی و پایایی آن تعیین گردیده، اطلاعات لازم از اعضای جامعه آماری گردآوریمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اطلاعات در دو (spss) گردیده و با توجه به توصیفی بودن تحقیق، با استفاده از نرم افزارآماریبخش ارایه گردیده اند. بخش نخست این اطلاعات مربوط به آمار توصیفی می باشد که در آن فراوانی و درصد جنسیت، وضعیتتاهل، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، پست سازمانی، میزان آموزش ها و... مربوط به افراد مورد مطالعه در قالب جداول و اشکال بهتصویر کشیده شده و در بخش دوم دیدگاه های اعضای نمونه آماری در قالب جداول آماری ارایه شده است. در خاتمه به جمع بندیاطلاعات حاصله از انجام تحقیق پرداخته و فرضیات هفتگانه تحقیق مطرح و نتایج نهایی راجع به آزمون هر یک از آن فرضیات مطرحشده است. با توجه به نتایج تحقیق، فن آوری اطلاعات (اینترنت) نقش اساسی در توسعه سازمانی در حوزه ارتباطات درون سازمانی وحوزه ارتباطات برون سازمانی، داشته و این سازمان ها به دلایل مختلف مدیریتی و سیاستگذاری از ظرفیت های کامل خود برای بهرهبرداری از فن آوری اطلاعات بهره نمی برند. از طرفی نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده ی این مطلب می باشد که آموزش افراد دردردانشگاه آزاد اسلامی ناکافی بوده و چنانچه این آموزش ها با شیوه های مناسب تری ارایه گردند نقش بیشتری در توسعه سازمانیخواهند داشت. از سویی استفاده از فن آوری اطلاعات (اینترنت) موجب بالا رفتن بهره وری در دردانشگاه آزاد اسلامی شده و هرچهمیزان آموزش از نظر کمی و کیفی بیشتر باشد مقاومت در برابر رشد و توسعه در کارکنان نیز به همان نسبت کاهش خواهد یافت.

لینک کمکی