فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثيرسريال هاي شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان برگرايش جوانان به مد (مورد مطالعه جوانان شهرتهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثيرسريال هاي شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان برگرايش جوانان به مد (مورد مطالعه جوانان شهرتهران) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثيرسريال هاي شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان برگرايش جوانان به مد (مورد مطالعه جوانان شهرتهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثيرسريال هاي شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان برگرايش جوانان به مد (مورد مطالعه جوانان شهرتهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثيرسريال هاي شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان برگرايش جوانان به مد (مورد مطالعه جوانان شهرتهران) :
تعداد صفحات :18

یکی از ویژگیهای منحصربه فرد دنیای امروز وجود ارتباطات وسیع و گسترده ی انسانی است.گسترش وسایل ارتباطی سبب رویاروییانسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است که نتیجه و پیامد آن بر روی تمام جوانب زندگی انسان امروزتاثیرگذار بوده است. ازجمله این وسایل ارتباطی، ماهواره ها هستند، در این میان شبکه های ماهواره ای از مهم ترین ابزار ترویج ارزشهای فرهنگی در گستره جوامع می باشند.امروزه گرایش روزافزون جوانان به رسانه ها و نیز پدیده مد از جمله مسائلی است کهکارشناسان حوزه های مختلف به آن توجه نشان می دهند، بنابراین مدگرایی یکی از بزرگترین مسائلی است که نتیجه گسترش فرهنگاستفاده از رسانه های غربی چون ماهواره است. هدف اصلی پژوهشگر در این تحقیق این است تا به بررسی"تاثیرسریال هایشبکه های ماهواره ای فارسی زبان برگرایش جوانان به مد(مورد مطالعه جوانان شهرتهران)" بپردازد.برای انجام ایناستفاده شده است و نمونه این تحقیق طبق فرمول کوکران شامل 384 نفر از جوانان 18 تا 28 (Survey) پژوهش از روش پیمایشیسال مناطق شمال ،جنوب ،شرق وغرب شهر تهران می باشند که از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان استفاده کرده اند و به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده اند.ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه است که از طریق آمار توصیفی ومورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. دراین تحقیق پس از بررسی حوزه های تابع مد و مدگرایی و spss استنباطی وبااستفاده ازنرم افزارنیز عوامل مؤثر بر مدگرایی جوانان، با استفاده از نظریات حوزه ارتباطات و نظریات حوزه مد به بررسی تاثیر شبکه های ماهواره ایفارسی زبان بر مدگرایی جوانان از زوایای مختلف پرداخته شده است.

لینک کمکی