فایل ورد (word) مقاله نقش مؤلفه هاي فرهنگي دراستقرار مديريت دانايي در دانشگاه آزاد اسلامي 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله نقش مؤلفه هاي فرهنگي دراستقرار مديريت دانايي در دانشگاه آزاد اسلامي 1 دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله نقش مؤلفه هاي فرهنگي دراستقرار مديريت دانايي در دانشگاه آزاد اسلامي 1  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله نقش مؤلفه هاي فرهنگي دراستقرار مديريت دانايي در دانشگاه آزاد اسلامي 1،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله نقش مؤلفه هاي فرهنگي دراستقرار مديريت دانايي در دانشگاه آزاد اسلامي 1 :
تعداد صفحات :21

دراین تحقیق در راستای شناخت نقش مؤلفه های فرهنگی در استقرار مدیریت دانایی در دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق -قیام دشت دیدگاه های اندیشمندان مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات کلیه کارکنان و اعضائ هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق-قیام دشت، از دیدگاههای ارائه شده از سوی آنها، استفاده شده است. روش به کار گرفته شدهدر این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه کارکنان و اعضائ هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق -قیامدشت تشکیل می دهند که حدود 300 نفر می باشند. روش نمونه گیری در این تحقیق، هدفمند بود. روایی و پایایی پرسشنامه نیز بااستفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ 82 / مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند . در مرحله بعد بر اساس مدلمفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته, گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق(کارکنان و اعضائ هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق-قیام دشت) مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفی،توصیف داده ها در دو بخش متغیر های زمینه ای و متغیر های اصلی با استفاده از شاخص های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین،انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش استنباطی از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است.

لینک کمکی