فایل ورد (word) مقاله بررسي کيفيت خدمات کتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) از ديد کاربران بر اساس مدل لايب کوال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله بررسي کيفيت خدمات کتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) از ديد کاربران بر اساس مدل لايب کوال دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي کيفيت خدمات کتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) از ديد کاربران بر اساس مدل لايب کوال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي کيفيت خدمات کتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) از ديد کاربران بر اساس مدل لايب کوال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي کيفيت خدمات کتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) از ديد کاربران بر اساس مدل لايب کوال :
تعداد صفحات :24

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) از دید کاربران بر اساس مدل لایب کوال است. روش: در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی - توصیفی استفاده‌شده است. جامعه پژوهش اعضای فعال کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال 1393 بوده و حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970) برابر 293 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد لایب کوال[1] می‌باشد که از وب‌سایت لایب کوال اخذ و ترجمه گردیده است. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در سطح توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی شامل تحلیل واریانس چندعاملی ، آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن می‌باشد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشانگر این است که نمره کل کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برابر 2949/6 بوده که با توجه به طیف 9 گزینه‌ای لیکرت ازنظر پاسخ‌دهندگان کیفیت خدمات بیش‌ازحد متوسط است. همچنین با توجه به سطح انتظارات کاربران، میانگین خدمات ارائه‌شده به کاربران برابر (13/6) بوده که بالاتر از میانگین حداقل انتظارات برابر (9557/5) و پایین‌تر از میانگین حداکثر انتظارات کاربران برابر (7564/6) بوده است. نتیجه‌گیری : خدمات کتابخانه‌های واحد از کیفیت کافی برخوردار بوده و کتابخانه‌ها توانسته‌اند حداقل انتظارات کاربران را در هر سه بعد برآورده نمایند ولی تا سطح خدمات مطلوب فاصله‌دارند. همچنین نتایج حاکی از این است که بعد تأثیر خدمات دارای میانگین بیشتری نسبت به سایر ابعاد و بعد کتابخانه به‌عنوان یک مکان دارای میانگین کمتری نسبت به سایر ابعاد بوده است. [1] www.Libqual.org

لینک کمکی