فایل ورد (word) مقاله نقش سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي در بازيابي منابع اطلاعاتي‌کودکان از ديدگاه کتابداران کتابخانه‌‌هاي عمومي استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله نقش سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي در بازيابي منابع اطلاعاتي‌کودکان از ديدگاه کتابداران کتابخانه‌‌هاي عمومي استان همدان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله نقش سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي در بازيابي منابع اطلاعاتي‌کودکان از ديدگاه کتابداران کتابخانه‌‌هاي عمومي استان همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله نقش سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي در بازيابي منابع اطلاعاتي‌کودکان از ديدگاه کتابداران کتابخانه‌‌هاي عمومي استان همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله نقش سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي در بازيابي منابع اطلاعاتي‌کودکان از ديدگاه کتابداران کتابخانه‌‌هاي عمومي استان همدان :
تعداد صفحات :21

هدف: هدف از­ پژوهش حاضر، تعیین نقش سرعنوان­های موضوعی فارسی در بازیابی منابع اطلاعاتی کودکان از دیدگاه کتابداران کتابخانه­­های عمومی استان همدان بر اساس سه مؤلفه نیاز خواننده، وحدت موضوعی و مسائل زبانی است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، ­کاربردی است و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. ابزار­گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه پژوهش ­شامل40 نفر از کتابداران کتابخانه­های عمومی استان ­هستند که دارای مدرک علم اطلاعات و دانش­شناسی­اند. برای تجزیه­ و ­­تحلیل داده­ها از آمار­توصیفی­،­­ جداول توزیع فراوانی، شاخص­های عددی میانگین و انحراف معیار استفاده شد­، برای آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون تی­­ یک نمونه­ای و کولمو­گروف- اسمیرنف استفاده­ شده و آلفای­کرونباخ پرسشنامه ­987/0است.­ ­این پرسشنامه نظر کتابداران را در­­3­ بعد تخصصی از اصول سرعنوان­های موضوعی شامل نیاز خواننده، وحدت موضوعی و مسائل زبانی مورد سنجش قرار می دهد. یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که در سرعنوان­های موضوعی، وحدت موضوعی با (29/3) و مسائل زبانی با (80/2) و نیازخواننده با (79/2)، به ترتیب بیشترین میانگین و نقش را در بازیابی منابع اطلاعاتی کودکان دارند. نتیجه­گیری­: نتایج فرضیه­های پژوهش نشان داد که نقش سرعنوان­های موضوعی در بازیابی منابع اطلاعاتی کودکان بسیار پایین است و استفاده از آن در این منابع با توجه به درک و فهم پایین کودکان دارای بازخورد مثبتی نیست.

لینک کمکی