فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي ميزان سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان :
تعداد صفحات :27

هدف: هدف این پژوهش تعیین میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. روش: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و از نوع کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس متون علمی معتبر و نیز نیاز پژوهشگران تهیه شده است. روایی توسط متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 89 درصد به دست آمد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده (6000 نفر) که حجم نمونه 361 نفر به دست آمد. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (T.test, ANOVA, Tukey ) استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد میانگین سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از پرسشنامه ایرانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی 444/0±34/3 است که بالاتر از حد متوسط و نسبتاً مطلوب می‌باشد. بیشترین میانگین مربوط به ارتقای مرتبه علمی ( از جمله مقطع تحصیلی، شغلی، و ...) با 975/0±84/3 و کمترین میانگین مربوط به دشواربودن شروع به کار تحقیق با 08/1±50/2 بوده است. میانگین مولفه ­استفاده با 608/0±63/3 بیشتر از سایر مولفه‌ها بوده و کمترین میانگین مولفه­ها مربوط به مولفه­ دسترسی با 710/0±90/2 می‌باشد. مقایسه بین جنسیت و سن و میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی نشان داد که بین سواد اطلاعاتی بر حسب متغیرهای مذکور تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، اما بر حسب مقطع تحصیلی، دانشکده و سطح درآمد خانواده تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بالاتر از حد متوسط و نسبتاً مطلوب است. با این وجود، دانشجویان در زمینه شروع به کار تحقیق، تعریف موضوع برای تحقیق و نیز تعیین اعتبار یک وب‌سایت وضعیت مطلوبی ندارند. در مجموع، لازم است هم دانشجویان و هم دست‌اندکاران امر آموزش به عوامل مؤثر در افزایش سوادرسانه‌ای و اطلاعاتی به عنوان یک قابلیت اساسی در استفاده از رسانه‌های چاپی و الکترونیکی توجه ویژه نمایند.

لینک کمکی